Openbare consultatierondes van de Gezondheidsraad over de stoffen respirabele kristallijne silica en koolmonoxide

De vaste Commissie Gezondheid en Beroepsmatige Blootstelling aan Stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft recent twee openbare conceptrapporten (OCR) uitgebracht over de beroepsmatige blootstelling aan de stoffen respirabele kristallijne silica en koolmonoxide

Fabrieksmedewerker in beschermende kleding controleert een apparaat en noteert dat op een klembord. © Shutterstock

De Gezondheidsraad geeft belanghebbenden tot 8 april 2024 de gelegenheid om te reageren op deze OCRs.

In de OCR voor respirabele kristallijne silica beoordeelt de GBBS de gezondheidseffecten en doet aanbevelingen voor kankerrisicoschattingen voor de beroepsmatige blootstelling aan deze stof. Het streefrisico (laag risico) wordt ingeschat op 0.00038 mg/m3, het verbodsrisico (hoog risico) op 0.0363 mg/m3, als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag.
Commentaar op de OCR voor respirabele kristallijne silica kan worden geleverd (per e-mail aan draftOSH@gr.nl) ter attentie van Dr. D. Boers.

In de OCR voor koolmonoxide beoordeelt de GBBS de gezondheidseffecten en leidt een gezondheidskundige advieswaarde af voor de beroepsmatige blootstelling aan deze stof gelijk aan 7,5mg/m3 (6,4 ppm), als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag.
Commentaar op de OCR voor koolmonoxide kan worden geleverd (per e-mail aan draftOSH@gr.nl) ter attentie van Dr. S.R. Vink.

Beide conceptrapporten zullen voor commentaar worden voorgelegd aan de Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal-Economische Raad (SER-GSW) en aan deskundigen van werkgeversorganisaties en vakbonden. Ook andere geïnteresseerde partijen of personen worden uitgenodigd om commentaar te geven. Het ontvangen commentaar wordt meegenomen bij het opstellen van de definitieve versies van de adviezen.


De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en gevaarlijke stoffen

Werken met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van werkenden. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer vierduizend mensen aan beroepsziekten of aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Er worden nog veel meer werkenden ziek, of krijgen een ongeluk op het werk.

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Ook als er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s aan te pakken (zie: Artikel 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan stoffen helpen de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek te beheersen en zijn daarmee een belangrijk instrument voor het realiseren van een veilige en gezonde werkplek.

Wil je meer informatie over de RI&E? Zoek je tools om zelf een RI&E te maken? Ga naar het dossier RI&E.

SER Arboplatform

Het SER Arboplatform van sociale partners biedt informatie en praktische handreikingen voor gezond en veilig werken en besteedt veel aandacht aan preventie binnen arbobeleid. Het Arboplatform zorgt ook voor advies en kennisuitwisseling en inspirerende voorbeelden aan werkgevers, werknemers en arbodeskundigen.

Relevant nieuws

Arbovisie 2040: Naar zero deaths op het werk

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.