Zicht op

De rol van keurmerk SCOOR-RMZO – Wat levert certificering op?

Stichting SCOOR-RMZO bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor ondernemingsraden en pvt’s door certificering van opleidingsbureaus. Het biedt or en bestuurder garantie over de opleidingskwaliteit. Sinds vier jaar heeft trainingsbureau INFÁCY een certificering. Wat zijn hun ervaringen en hoe zien zij de rol van SCOOR-RMZO?

‘Certificering maakt bedrijfsprocessen transparanter en logischer. Dat geeft rust’

Tekst: Peer van den Bouwhuijsen

Aan het woord

Farley Stüger
Farley Stüger, trainer/adviseur trainingsbureau INFÁCY
Ingrid Nijman
Ingrid Nijman, directeur trainingsbureau INFÁCY
 
 

Wat is de rol van INFÁCY in het medezeggenschapstraject?

INFÁCY is 30 jaar specialist op het gebied van medezeggenschap. Het bureau geeft trainingen en advies voor ondernemingsraden en pvt’s (personeelsvertegenwoordiging). Farley Stüger en Ingrid Nijman lichten toe: “We hebben acht vaste medewerkers en daarnaast schakelen we diverse specialisten in, zoals een jurist en een arbo-arts. We verzorgen vooral maatwerktrainingen. Geen enkele or en geen enkele situatie is hetzelfde. Onze basis is een praktische insteek. Trainen van een or is echt mensenwerk: wat is bijvoorbeeld de verhouding tussen de or en de directie?”

Hoe houdt het SCOOR-RMZO keurmerk jullie als trainingsbureau scherp?

“Toen we het plan hadden opgevat om ons te laten certificeren, dachten we dat het makkelijker zou zijn. Het is veel werk geweest om alle administratieve processen te beschrijven. Veel zaken hadden we wel in huis, maar moesten beter geordend worden. Het heeft voor ons echt een overgang teweeggebracht. Dankzij de certificering en de audit zijn de bedrijfsprocessen nu transparanter en logischer. De processen lopen nu soepeler, en dat geeft rust.”

Verbetert de certificering de kwaliteit van trainingen?

Farley Stüger en Ingrid Nijman geven aan dat ze inmiddels meer gestructureerd aandacht besteden aan klantsignalen. “Standaard worden alle trainingen geëvalueerd aan de hand van de reviews van de deelnemers. Naar aanleiding van reviews hebben we bijvoorbeeld de schrijfstijl en opmaak van het trainingsmateriaal aangepast. Ook zijn we vaker met gastsprekers gaan werken.”

‘Trainers legden eerder weinig vast. We pakken dat nu gestructureerder aan’

“Van de auditors krijg je veel tips: hoe kan je dit verder aanscherpen? De trainingsprogramma’s zijn nu duidelijker beschreven. Ook speelt intervisie een belangrijke rol in de audit. Trainers spreken elkaar wel, maar legden eerder weinig vast. We pakken dat nu gestructureerder aan. Voor ons heeft de certificering zeker meerwaarde.”

Hebben jullie tips om SCOOR-RMZO nóg effectiever te maken

“Wat ons betreft mag SCOOR-RMZO zich meer profileren in de medezeggenschap. We doelen dan op een faciliterende rol. Dit betreft voor een deel de rol die het GBIO (Gemeenschappelijk Begeleidingsinstituut Ondernemingsraden) eerder had.” Het GBIO was tot 2013 verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies op scholing voor ondernemingsraden. Ook gaf het instituut advies en zag het toe op de kwaliteit van de scholing. “Het wegvallen van het GBIO heeft gezorgd voor een soort vacuüm. Directies zijn vaak nogal bepalend, zien niet altijd de noodzaak in van trainingen. Sommige or’s zijn bang om op te komen voor de eigen wensen. Het gevolg is dat er minder kennis en vaardigheden zijn binnen de or, terwijl het werk van de or breder is geworden. Or’s hebben recht op 15 scholingsdagen per zittingsperiode, maar vaak worden die niet benut.”
“SCOOR-RMZO kan ook het belang van certificeren vergroten. Nu is maar een deel van de bureaus in de medezeggenschap gecertificeerd. Maar waarom is dit geen voorwaarde?”

‘De samenleving verandert en een or moet meebewegen’

Zijn er thema’s waar SCOOR-RMZO en de SER van meer betekenis kunnen zijn?

“Belangrijke maatschappelijke thema’s zoals inclusie, diversiteit, pestgedrag, seksuele intimidatie en discriminatie zouden ze meer moeten profileren. Over het algemeen zijn or- en pvt-leden gefocust op bedrijfsthema’s zoals financiën, reorganisaties, ziekteverzuim en arbeidsvoorwaarden. Maar de samenleving is aan het veranderen en het is voor een or belangrijk om mee te bewegen. Een or krijgt nogal wat voor z’n kiezen, je kan je voorstellen dat een or daardoor minder toekomt aan maatschappelijke thema’s. Daarom kan juist SCOOR-RMZO zich op deze thema’s profileren. Je zou het kunnen zien als een bijdrage aan de curriculumontwikkeling.”

Hoe zouden SCOOR-RMZO en de SER dat kunnen aanpakken?

“Denk aan het organiseren van een themadag. Of maak bijvoorbeeld een (online) loket waar mensen terecht kunnen, met aandacht voor die thema’s die maatschappelijk relevant en actueel zijn. Stimuleer bureaus om hier gerichte aandacht voor te hebben. Concreet kan je dan denken aan een bijdrage aan het curriculum, publicaties, trainingen en voorlichting aan potentiële or-leden. Vooral vanuit een informatieve rol. De systematiek van ‘roll models’ en voorbeeldfiguren kan heel krachtig werken. Maak je als SCOOR-RMZO meer zichtbaar in de diverse media, zodat je grote groepen kunt meepakken en zorgt voor een olievlekeffect.”


Meer lezen? SERmagazine verschijnt ook 5 keer per jaar als papieren tijdschrift.

Abonneer nu gratis


Rol van de SER en CBM op het gebied van medezeggenschap

De Sociaal-Economische Raad (SER) is niet alleen een adviesorgaan, maar heeft ook de wettelijke taak om medezeggenschap te bevorderen. Daarvoor is een speciale commissie in het leven geroepen: de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM). De CBM geeft voorlichting, ontwikkelt praktische handreikingen en tools en stelt richtbedragen voor medezeggenschapsscholing vast. Lees hier wat het SER-kenniscentrum medezeggenschap is en doet.

Zicht op... magazine SER
SCOOR-RMZO overleg
Medezeggenschap