Wijziging Arboregeling voor ppm-aanduiding en grenswaarden meelstof en arseen

Met ingang van 13 december 2022 worden de wettelijke grenswaarden in Bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling niet alleen in mg/m3 maar ook in ppm uitgedrukt.

gevaarlijke stoffen © Shutterstock

Daarnaast heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten:
tot het toevoegen van sojameelstof aan de wettelijke grenswaarde voor meelstof van 4 mg/m3 (TGG-8uur);
en het verlagen van de wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen tot het streefwaardenniveau van 0,28 µg/m3 (TGG-8uur).

Lees de bekendmaking in de Staatscourant.

PPM-waarden

In Nederland werden de nationale wettelijke grenswaarden tot voor kort alleen uitgedrukt in mg/m3, conform het Internationale Stelsel van Eenheden (SI-stelsel). Europese richtlijnen bepalen echter dat een grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling zowel in ppm (parts per million oftewel aantal deeltjes per miljoen naar volume in de lucht) als in mg/m3 moet worden vermeld. 
Mede met het oog op duidelijkheid, uniforme toepassing en toegankelijkheid in de hele EU, hebben de Nederlandse autoriteiten besloten om de wettelijke grenswaarden in ppm toe te voegen aan bijlage XIII van de Arboregeling.

Sojameelstof

Sojameelstof is toegevoegd aan de wettelijke grenswaarde voor meelstof. Deze was reeds vastgesteld voor: tarwe-, rogge-, haver- en gerstmeel. En nu dus ook voor sojameelstof. Daarbij wordt opgemerkt dat voor sectoren (bakkerijsector en Nevedi), die nu al in staat zijn aan 1,2 mg/m3 te voldoen, het ten zeerste wordt aanbevolen deze lagere waarde in de Arbocatalogus op te nemen. Deze toevoeging wordt doorgevoerd naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad en de SER GSW.

Ga naar het SER-advies voor sojameelstof

Arseen en arseenverbindingen

Op advies van de SER GSW heeft de minister de wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen verlaagd naar het streefrisiconiveau. De reeds geldende wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen was 2,8 µg/m3 (TGG-8uur) en lag boven het streefwaardenniveau van 0,28 µg/m3 dat de Gezondheidsraad had afgeleid. Uit een herhaling van de haalbaarheidstoets door de SER GSW is gebleken dat het haalbaar is om de streefwaarde in te voeren als wettelijke grenswaarde.

Ga naar het SER-advies voor arseen en anorganische arseenverbindingen


Wat zegt de Arbowet over werken met gevaarlijke stoffen?

Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden. Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde. Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een bedrijfsgrenswaarde vaststellen.

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Heb je vragen over werken met gevaarlijke stoffen? Stel ze aan het SER Arboplatform.