SER-advies

SER-GSW adviseert grenswaarde arseen en anorganische arseenverbindingen

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) adviseert minister Karien van Gennip een nieuwe wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen in te voeren van 0,28 μg/m3 (TGG-8uur).

Haalbaarheidstoets

De grenswaarde van 0,28 μg/m3 (TGG-8uur) wordt voorgesteld na een haalbaarheidstoets die de SER-GSW in juni 2020 startte. Uit reacties hierop van de Vliegasunie en de energiesector is afgeleid dat een verlaging van de huidige grenswaarde naar het streefwaardeniveau mogelijk is. 

Het streefrisiconiveau komt overeen met vier extra gevallen van kanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling, bovenop het aantal gevallen per 100.000 sterfgevallen in de algemene bevolking.

Relevant voor de haalbaarheidstoets is het onderscheid in drie typen vliegas:
- Poederkoolvliegas afkomstig van verbranding steenkool met biomassa. Dit product wordt uitgefaseerd als gevolg van de Urgenda-uitspraak en de omschakeling naar biomassa.
- Biokoolvliegas afkomstig van verbranding van biomassa met steenkool (of biomassa met mineraal additief).
- Biomassavliegas afkomstig van verbranding van 100% biomassa. 

De streefwaarde voor arseen en arseenverbindingen is volgens de sector haalbaar in het geval van poederkoolvliegas. Voor biokoolvliegas en biomassavliegas is dit nog niet met zekerheid vast te stellen. Daartoe wil de sector een vervolgonderzoek uitvoeren met een doorlooptijd van zes maanden. 

De SER-GSW steunt de aanbeveling van de sector om een algemene grenswaarde voor vliegas af te leiden in de nabije toekomst. Het zal hierover afzonderlijk in overleg treden met het ministerie.


Wat is arseen?

Arseen is een in de natuur voorkomend, grijs vast metalloïde. Beroepsmatige blootstelling aan arseen komt, volgens de literatuur, in verschillende industrieën voor, onder meer in de niet-ijzerhoudende smelterijen (kopersmelters), bij de productie van arseen, in de elektronica, bij houtconservering, in de houtmeubelmakerij, bij de fabricage van glas, bij de productie en toepassing van arseen houdende pesticiden, bij de farmaceutische productie en toepassing, bij het oogsten en ontkorrelen van katoen, en in kolen/biomassa gestookte elektriciteitscentrale; daar kunnen werknemers bij verschillende handelingen worden blootgesteld aan arseen die aanwezig is in de vliegas.

Ga voor meer informatie over arseen en -verbindingen naar de SER grenswaardendatabank

Meer over dit onderwerp vind je in het dossier gevaarlijke stoffen.