Nieuwe werkwijze ongevalsonderzoek Nederlandse Arbeidsinspectie

Per 1 januari 2023 hanteert de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een nieuwe standaard werkwijze conform de gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek (GAO). Het blijvend hoge aantal arbeidsongevallen gaf vanaf 2018 aanleiding voor de NLA voor de ontwikkeling van GAO.

controle brandblussers © Shutterstock

Hierbij werd onderzocht of een andere wijze van onderzoek naar arbeidsongevallen meer leereffect bij werkgevers zou kunnen opleveren. Dit met als doel de preventie van arbeidsongevallen te verbeteren.

Dit staat onder andere in de brief die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid recentelijk aan de Tweede Kamer stuurde. De brief is een aanvulling op het Jaarplan 2023 van de NLA.

Werkwijze in het kort

In het kort komt de nieuwe werkwijze erop neer dat de werkgever na een arbeidsongeval en melding daarvan bij de NLA, een werkgeversrapportage opstelt. Het doel van deze werkwijze is het vergroten van het leereffect van werkgevers na een arbeidsongeval.

Een werkgeversrapportage bestaat uit:
Een eigen onderzoek van de werkgever naar het arbeidsongeval;
 Een verslag daarvan;
En een verbeterplan.

Na goedkeuring van de werkgeversrapportage volgt een mogelijke vervolginspectie om te beoordelen of de werkgever het verbeterplan voldoende heeft geïmplementeerd. Bij afkeuring van de rapportage en/of het verbeterplan, krijgt de werkgever de gelegenheid om dit te corrigeren. Gebeurt dit niet, dan volgt alsnog een volledig ongevalsonderzoek door de NLA.

Handhaving vindt plaats als uit het ongevalsonderzoek van de NLA blijkt dat de werkgever in overtreding is geweest. Ook als deze overtreding niet de directe aanleiding was van het ongeval.

Monitoring en effectonderzoek

In 2023 zal de NLA blijven monitoren, of en welke verbetermaatregelen bij de werkgevers worden doorgevoerd. In 2024 volgt een effect onderzoek naar onder meer de leereffecten bij werkgevers. De verkregen inzichten en evaluaties leiden mogelijk tot verdere ontwikkeling van de werkwijze.

 


Wat is het SER Arboplatform?

De SER ziet het als zijn taak om goede arbeidsomstandigheden in Nederland te stimuleren. Het SER Arboplatform is het centrale punt van sociale partners over gezond en veilig werken. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen er terecht voor al hun arbovraagstukken.

Wil je weten wat er in de Arbowet staat en hoe je deze toepast?

 

Arbeidsveiligheid en de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Het vertrekpunt van de veiligheidsaanpak is het inventariseren van de risico’s in de RI&E (50% van bedrijven heeft nog geen RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak op te stellen met maatregelen. De veiligheidsaanpak draait vervolgens om het doorlopen van negen stappen die op meerdere vlakken specifieke kennis, vaardigheden en een manier van denken vereisen om de aanpak succesvol te laten zijn. Met name op het gebied van effectieve en doelgerichte communicatie valt veel winst te behalen.

Wil je meer informatie over de RI&E? Of zoek je tools om zelf een RI&E te maken?