Besluit haalbaarheidstoets 1,2-dichloorethaan uitgesteld

De SER Subcommissie GSW kwam op 10 maart samen. Op de agenda stond onder andere verdere discussie rondom een mogelijk nieuwe wettelijke grenswaarde van 1,2-dichloorethaan.

chemisch element © Shutterstock

Dit besluit is nu uitgesteld naar de eerstvolgende vergadering van de commissie. De leden vroegen hierom, nadat zij uit gesprekken met de sector, nieuwe inzichten over de haalbaarheidsrapportages voor 1,2-dichloorethaan hebben gekregen.

Tijdens deze gesprekken wilden de leden van de SER-GSW achterhalen of voldoende rekening is gehouden met de stand der techniek. Een ander punt was de vraag wat een verdere verlaging van de grenswaarde zou betekenen voor de belasting van de werknemers die dan voor een tijd persoonlijke beschermingsmiddelen zouden moeten dragen. De leden vroegen extra tijd om goed na te denken over de nieuwe informatie. Het moment van besluit over de te adviseren grenswaarde is verschoven naar de eerstvolgende vergadering.

 

Wat zijn haalbaarheidstoetsen?

Een haalbaarheidstoets moet uitwijzen of het voor bedrijven mogelijk is door vervanging of technische maatregelen het risico op beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo laag mogelijk te houden. In principe zonder toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) voert haalbaarheidstoetsen uit in samenspraak met sociale partners. Meer informatie hierover vind je bij haalbaarheidstoetsen grenswaarden gevaarlijke stoffen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert de SER aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling (drempelwaarde).
Dit zijn vaak:

  • kankerverwekkende en mutagene* stoffen zonder drempelwaarde, en;
  • stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken, waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld.

Om de vier jaar worden de grenswaarden in de regel herzien.

Ga voor meer informatie naar grenswaarden gevaarlijke stoffen.

*Mutageen betekent dat de stof het DNA kan aantasten.


Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Lees dan: Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.