EU-duurzaamheidsrapportage

Vanaf 2024 moeten bedrijven in de EU rapporteren over hun duurzaamheid. Wat houdt de CSRD in, wie valt eronder en hoe kun je je hierop voorbereiden?

Wat is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)?

De CSRD is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. Dit zal grote effecten hebben op veel ondernemingen, ook op diegenen die er niet direct onder vallen.

Op 1 december 2022 heeft de Raad van Ministers deze Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage (CSRD) aangenomen en daarmee vastgesteld. Op 5 januari 2023 is de CSRD in werking getreden. Hierna heeft Nederland 18 maanden de tijd om deze richtlijn te implementeren in nationale wetgeving.

Wie valt onder de CSRD?

De ondernemingen die onder deze nieuwe wet vallen zijn:

  • grote B.V.’s, N.V.’s en organisaties van openbaar belang
  • middelgrote en kleine beursvennootschappen
  • bepaalde niet-EU ondernemingen

Volg de beslisboom om te kijken of jouw onderneming onder de Europese richtlijn voor verplichte duurzaamheidsverslaggeving valt en wanneer je moet beginnen met rapporteren.

Beslisboom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Beslisboom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Ondernemingen die buiten het toepassingsbereik van de CSRD vallen, kunnen wel effect van de CSRD ervaren. Bijvoorbeeld bedrijven die produceren voor een rapportageplichtige onderneming. Dit bedrijf kan worden gevraagd om informatie te delen, waarover de rapportageplichtige onderneming moet rapporteren. 

Milieu, Sociaal en Bestuur (ESG)

In deze duurzaamheidsrapportage komen drie gebieden aan bod: milieu, sociale omstandigheden en bestuur. Ook wel de ESG-indicatoren genoemd. ESG staat voor Environment, Social, Governance. Deze thema’s zijn benoemd in de CSRD. Daarin staat alleen over welke onderwerpen gerapporteerd moet worden, zoals op het gebied van klimaat of de politieke activiteiten van de onderneming.

European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

De uitwerking van de onderwerpen Environment, Social, Governance staan in de Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (ESRS) (in Engels / in Nederlands). De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) heeft via een uitgebreid due diligence-proces twaalf standaarden opgesteld in samenspraak met een groot aantal stakeholders. De milieustandaarden gaan bijvoorbeeld over de CO2-uitstoot en waterverbruik. De sociale standaarden gaan bijvoorbeeld over de eigen werknemers maar ook over getroffen gemeenschappen. Daarnaast vallen onder andere anti-corruptiebeleid en dierenwelzijn onder de bestuurlijke standaard. De cross cutting standaarden geven de uitgangspunten en spelregels van de rapportages aan. Ze gaan ook over de bestuurlijke indeling van een onderneming, zoals de rol van het bestuur en man/vrouw-verdelingen.

De Europese Commissie heeft de standaarden op 31 juli 2023 aangenomen en deze treden officieel in werking na publicatie in het officiële publicatieblad van de Europese Unie, zie ook de website van de Europese Commissie over de ESRS. Hier staat een uitleg hoe ze tot stand zijn gekomen, de tekst zelf, een woordenlijst en een document met vragen en antwoorden.

Waarom duurzaamheidsverslaggeving?

In het Parijs Akkoord hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot onder 2 graden Celsius. Een pakket aan maatregelen en beleidsinitiatieven, de “Green Deal”, moet de Europese Unie helpen met een groene transitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om de groene transitie te bekostigen, moeten er publieke en private geldstromen naar duurzame economische activiteiten vloeien. Dat betekent dat inzicht nodig is in hoe duurzaam ondernemingen zijn, zodat investeerders of banken keuzes kunnen maken waarin zij investeren of aan wie zij kredieten verlenen en tegen welke voorwaarden. De CSRD bevat de verplichting om een duurzaamheidsverslag op te stellen. Dat verslag draagt bij aan het inzicht in hoe duurzaam de onderneming is en biedt de basis voor het gesprek met de stakeholders.

Wanneer kunnen we de eerste rapportages verwachten?

Vanaf 1 januari 2024 moeten de eerste ondernemingen, de BV’s en NV’s, rapporteren. Deze groep van bedrijven zijn nu al verplicht om beperktere criteria op te nemen in een duurzaamheidsverslag. Dit gebeurd onder de Niet-financiële rapportage richtlijn (NFRD). De EU-duurzaamheidsrapportage richtlijn herziet de NFRD. Na 2024, wordt de reikwijdte van de CSRD stapsgewijs uitgebreid naar de bovengenoemde ondernemingen. De CSRD rapportage wordt opgenomen in het bestuursverslag van ondernemingen. Ondernemingen zijn nu al verplicht om een financieel verslag op te stellen en door deze EU-duurzaamheidsrichtlijn zullen zijn naast dit financiële verslag ook moeten rapporteren op het ESG-gebied.

Nadere informatie