Home | Taken | Fusiegedragsregels

SER-Fusiegedragsregels

De Fusiegedragsregels beschermen de belangen van in een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie. Zij beogen te waarborgen dat bij het overwegen van een fusie de nodige aandacht aan de belangen van in de onderneming werkzame personen wordt besteed. De Fusiegedragsregels zijn van toepassing op voorgenomen fusies en overnames binnen het bedrijfsleven. Belangrijk is dat met ingang van 1 oktober 2015 de term ‘bedrijfsleven’ ruim wordt uitgelegd, waardoor de Fusiegedragsregels ook gelden voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

Op 18 september 2015 heeft de raad een herziene versie van de Fusiegedragsregels vastgesteld die op 1 oktober 2015 in werking zijn getreden. Deze Fusiegedragsregels kunt u hier raadplegen. Een toelichting op de wijzigingen in de herziene Fusiegedragsregels kunt u vinden in het door de Commissie Herziening Fusiegedragsregels opgestelde rapport van bevindingen.

Kennisgeving van voorgenomen fusie aan vakbonden en openbare mededeling

Kern van de Fusiegedragsregels is dat de fusiepartijen de vakbonden tijdig in kennis stellen, informatie verstrekken en de gelegenheid bieden hun oordeel te geven vanuit het gezichtspunt van de in de onderneming werkzame personen. Met ‘tijdig’ wordt bedoeld: vóórdat overeenstemming over de fusie wordt bereikt. De fusiepartijen dienen hieraan op zodanige wijze uitvoering te geven dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op het al dan niet tot stand komen van de fusie en op de modaliteiten daarvan. Zie ook: Wat en hoe? De fusiepartijen stellen de betrokken OR-en in de gelegenheid kennis te nemen van het oordeel van de vakbonden, zodat die OR-en daarmee rekening kunnen houden bij het uitbrengen van een advies als bedoeld in artikel 25 WOR. Daarnaast moeten de fusiepartijen voordat zij een openbare mededeling over de voorbereiding of totstandkoming van een fusie doen, de vakbonden informeren over de inhoud daarvan.

Melding van voorgenomen fusie aan het SER-secretariaat

Op het moment dat de vakbonden worden geïnformeerd over de voorgenomen fusie, moeten fusiepartijen het SER-secretariaat in kennis stellen van de fusie die in voorbereiding is. Partijen kunnen deze melding eenvoudig zelf doen door middel van het Meldingsformulier. Zie ook: Wat en hoe?. Na ontvangst van een melding, stuurt het SER-secretariaat deze door aan de vakbonden.

Geschillencommissie Fusiegedragsregels en bemiddeling

Als vakbonden of fusiepartijen een klacht hebben over niet- of niet behoorlijke naleving van de Fusiegedragsregels, dan kunnen zij deze klacht indienen bij de Geschillencommissie Fusiegedragsregels. Partijen kunnen er ook voor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid tot bemiddeling.

Commissie Herziening Fusiegedragsregels

De herziening van de Fusiegedragsregels is tot stand gekomen als uitvloeisel van de werkzaamheden van de Commissie Herziening Fusiegedragsregels, onder voorzitterschap van kroonlid prof.dr. E.J.J. (Hans) Schenk. Deze commissie heeft zich beziggehouden met herziening van de Fusiegedragsregels uit 2000. De commissie heeft haar werkzaamheden in augustus 2015 afgerond. De bevindingen van de commissie zijn te lezen in het door haar opgestelde rapport. De herziene Fusiegedragsregels zijn hier te raadplegen.