SER roept Tweede Kamer op door te werken aan arbeidsmarkt en energie & klimaat

De SER roept in een brief de Tweede Kamer op de dossiers arbeidsmarkt en energie & klimaat niet controversieel te verklaren. Door wetsvoorstellen en concept-besluiten te behandelen, kan de Tweede Kamer stagnatie en economische en maatschappelijke schade voorkomen.

Lege bankjes in de tweede kamer © Shutterstock
“De mensen in ons land staan voor grote uitdagingen en hebben dringend behoefte aan perspectief,” zegt Kim Putters, voorzitter van de SER. “We hebben te maken met ingrijpende veranderingen op het gebied van economie en werk. Ook is er een groeiende onzekerheid en ongelijkheid. Veel mensen ervaren minder grip op hun werk- en leefomgeving of hun onderneming. Dit stelt ons voor een zware opgave en verantwoordelijkheid. Op de terreinen arbeidsmarkt en energie en klimaat hebben sociale partners, samen met het kabinet, de afgelopen periode intensief gewerkt aan beleid en wetgeving die bijdraagt aan noodzakelijke veranderingen. Er zijn verschillende beleids- en wetgevingsinitiatieven die nu geen vertraging dulden maar zorgvuldige voorbereiding én snelle uitvoering vereisen.”

De SER roept de Tweede Kamer onder meer op om voor een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt de uitwerking van de SER-voorstellen uit het MLT-advies (juni 2021) ter hand te nemen, zodat flexibele arbeidsrelaties en onzeker werk worden teruggedrongen en het voor werkgevers aantrekkelijker wordt gemaakt om arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd aan te bieden. Ook het stimuleren van leven lang ontwikkelen (LLO) hoort daarbij, evenals het begeleiden van meer mensen naar werk.

Op het dossier energie & klimaat is het volgens de SER noodzakelijk dat de Tweede Kamer wetsvoorstellen behandelt die relevant én vitaal zijn voor de klimaat- en energietransitie, waaronder een effectieve benutting van de middelen van het Klimaatfonds en de implementatie van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie.

Lees de hele brief aan de Tweede Kamer.

Eerder stuurde de SER een brief aan de verkiezingscommissies van de politieke partijen om de aandacht te vestigen op SER-adviezen als input voor de partijprogramma’s in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen.