CWS Safety Nederland B.V., Wardenburg Beheer B.V. en Wardenburg Beveiliging B.V. overtreden SER-Fusiecode

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER heeft geoordeeld dat CWS Safety Nederland B.V., Wardenburg Beheer B.V. en Wardenburg Beveiliging B.V. de SER-Fusiegedragsregels (FG2015) ernstig hebben geschonden.

Boardroom multinationale onderneming. © Freezingtime, Teun van den Dries

Voorafgaande aan de transactie, waarbij CWS alle aandelen in Wardenburg Beveiliging van Wardenburg Beheer heeft overgenomen, zijn de verenigingen van werknemers niet in de gelegenheid gesteld om hun oordeel te geven over de fusie en om wezenlijke invloed uit te oefenen op het al dan niet tot stand komen van de fusie en de modaliteiten daarvan.

De verenigingen van werknemers ontvingen bericht dat de fusie in voorbereiding was nadat de aandelentransactie al was geëffectueerd. Drie weken na het effectueren van de fusie volgde de openbare mededeling daarvan. De verenigingen van werknemers waren niet vooraf op de hoogte gesteld van de openbare mededeling zoals artikel 3 FG2015 vereist. Zij ontvingen pas na de openbare mededeling inhoudelijke informatie over de fusie. Deze handelwijze is in strijd met het in artikelen 3 en 4 FG2015 bepaalde en het met de FG2015 beoogde doel.

De bedoeling van de informatie- en overlegfase van artikel 4 FG2015 is om de verenigingen van werknemers in staat te stellen de transactie en haar juridische, sociale en economische gevolgen te toetsen en hun oordeel te geven over de verschillende aspecten van de fusie, bezien vanuit het belang van de werknemers en op een wijze dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de totstandkoming van de fusie. Binnen de grenzen van artikel 4 FG2015 bepalen de betrokken verenigingen van werknemers zelf hun agenda. Marginalisering van deze bevoegdheid zou een miskenning inhouden van de strekking en de bedoeling van de procedure als genoemd in artikel 4 FG2015.

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels vindt dat deze niet-naleving van de Fusiegedragsregels een ernstig karakter draagt en in ernstige mate verwijtbaar is. Gezien de ernst van de niet naleving maakt de commissie haar uitspraak actief openbaar door middel van een persbericht.

De SER-Fusiegedragsregels bestaan al sinds 1970 en beschermen de belangen van werknemers bij een fusie. Ondernemingen moeten een fusievoornemen vooraf bij de SER melden en de betrokken verenigingen van werknemers tijdig informeren, nog vóórdat er een openbare mededeling wordt gedaan over een geplande fusie. De Geschillencommissie Fusiegedragsregels behandelt klachten over overtredingen van die regels. Partijen hebben ook de mogelijkheid om gebruik te maken van bemiddeling. De uitspraken van de geschillencommissie worden gepubliceerd op website van de SER. Als de geschillencommissie oordeelt dat sprake is van een ernstige schending van de SER-Fusiegedragsregels, kan zij een persbericht doen uitgaan met betrekking tot haar beslissing.

Het aantal fusies is in de loop der jaren sterk toegenomen, van zo’n 400 in 2011 tot een kleine 900 in 2021.

Download Beslissing FNV- CWS c.s.