Julia Postmes (Erasmus Universiteit Rotterdam) winnaar SER-Scriptieprijs 2022

Julia Postmes, Erasmus Universiteit Rotterdam (Healthcare management) heeft met haar masterscriptie ‘Respected physician in Syria, unemployed refugee in the Netherlands: An analysis of medically-educated Syrian refugees’ integration in the Dutch medical field‘, de SER-Scriptieprijs 2022 gewonnen.

Winnaars SER ScriptiePrijs V.l.n.r.: Ilse Dijkstra, Sabine Verbunt, juryvoorzitter Ed Nijpels en winnaar Julia Postmes V.l.n.r.: Ilse Dijkstra, Sabine Verbunt, juryvoorzitter Ed Nijpels en winnaar Julia Postmes | Foto: Dirk Hol

Bij de keuze voor deze scriptie speelt dat het gaat om een actueel en relevant onderwerp met grote relevantie voor het SER-werk. De scriptie geeft een heldere schets van het probleem van het niet goed benutten van het potentieel van mensen die naar Nederland vluchten. Julia noemt veel voorbeelden uit de praktijk. Ook biedt zij inzichten voor een groter, breder probleem dat niet altijd zichtbaar is voor mensen die zijn opgegroeid binnen een bepaald systeem: hoe lastig het voor een buitenstaander kan zijn om te integreren door de ontoegankelijkheid van de Nederlandse systemen. De jury waardeert dat Julia Postmes zowel aandacht besteedt aan een betere adaptatie als aan de verdere loopbaanbegeleiding van artsen. Ze gebruikt relevante literatuur als kapstok. Haar belangrijkste conclusie is plausibel en bruikbaar voor beleidsmakers.

Julia Postmes krijgt 2.000 euro en mag later dit jaar een dag meelopen met de voorzitter van de SER. Ook mag zij na de zomer de raad toespreken tijdens een openbare vergadering.

Onderzoek en conclusies Postmes

De winnende scriptie onderzocht de integratie van Syrische artsen in het Nederlandse zorgstelsel. Het verbaasde Julia Postmes dat zeventig procent van de Syriërs in Nederland afhankelijk is van de bijstand, terwijl zij een relatief hoogopgeleide vluchtelingengroep vormen. Dat komt onder andere door het traject dat de gevluchte artsen moeten doorlopen om hier te mogen werken. Op eigen initiatief een praktijkplek vinden is vrijwel onmogelijk. Zonder patiëntencontact is vooral de medische gespreksvoering en Nederlands leren erg moeilijk. Bovendien ontbreekt een traject voor specialisten.
Haar conclusie: “Bied praktijkstages aan voordat de toetsing plaatsvindt en creëer een speciaal traject voor specialisten. Betrek ook de artsen zelf daarbij. De huidige procedure is onnodig zwaar. Syrische artsen wijzen graag naar Duitsland, waar ze al onder supervisie – betaald – aan de slag mogen na het slagen voor de taaltoets. De uitgebreide medische toetsing komt later.”

De twee andere genomineerden, Ilse Dijkstra (Maastricht University, European Studies on Society, Science and Technology) en Sabine Verbunt (Erasmus Universiteit Rotterdam, Financieel recht) krijgen elk 500 euro.

  • De scriptie van Ilse Dijkstra gaat over een langdurige gemeenschapsgerichte aanpak om overgewicht onder kinderen in laag sociaal-economische wijken te verminderen. Het doel is om de kennis en vaardigheden van buurtbewoners te gebruiken om hun kwaliteiten, hun positie te versterken en hun gezondheid te verbeteren. Ilse concludeert dat deze gemeenschapsaanpak reproduceert wat ze probeert tegen te gaan: ongezonde buurten.
  • Het Nederlandse pensioenstelsel wordt hervormd. Pensioendeelnemers krijgen straks te maken met meer risico's en meer keuzevrijheid. De scriptie van Sabine Verbunt gaat in op de zorgplicht van pensioenfondsen voor hun deelnemers. Er lijkt nog geen duidelijkheid te bestaan over hoe hieraan invulling zal (moeten) worden gegeven. Sabine Verbunt geeft antwoord op de onderzoeksvraag: welke aandachtspunten dienen pensioenfondsen in ogenschouw te nemen bij de invulling van hun zorgplichten in het nieuwe pensioenstelsel?

Jury

De jury bestaat uit:

  • Ed Nijpels (kroonlid SER)
  • Tuur Elzinga (voorzitter FNV en vicevoorzitter SER)
  • Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW en vicevoorzitter SER)

Voor deelname aan de SER-Scriptieprijs 2020 hadden zich ruim 60 studenten aangemeld.
Alle drie genomineerde scripties zijn te vinden op de SER-website.

Meer informatie


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u terecht bij: Marianne den Boef, t 06 44244817, m.den.boef@ser.nl