Omscholing naar tekortsectoren met FastSwitch

FastSwitch is een omscholingstraject van de Vereniging Hogescholen. Ruim 15 hogescholen werken landelijk samen aan nieuwe omscholingsroutes voor de kraptesectoren ICT, techniek, zorg en onderwijs. Tegelijkertijd is het ook een kwaliteitskeurmerk van hogescholen voor hogescholen. Het programma richt zich vooral op van-werk-naar-werk-trajecten, maar ook steeds meer op het begeleiden van werkzoekenden naar werk. Lees hier het interview met Radboud Dam, programmaleider van FastSwitch.

Interview FastSwitch © Shutterstock

Waardoor onderscheidt de FastSwitch-aanpak zich?

We zijn geïnspireerd geraakt door Make IT Work. Een beproefd omscholingstraject dat al een aantal jaar actief is. Juist binnen Make IT Work hebben we als hogescholen geleerd hoe belangrijk het is om meer te doen dan alleen scholing zelf. We willen omscholers echt ondersteunen in het hele traject van-werk-naar-werk en daarbij ook perspectief op werk bieden in de vorm van een baangarantie. Daarom trekken we samen met werkgevers op om de hele keten van werving, selectie, matching en scholing te organiseren. Dat noemen we de Match & Go aanpak. Die aanpak vormt de basis voor alle FastSwitch programma’s zoals Make IT Work, Be an Engineer voor de techniek, FastSwitch hbo-v voor de zorg en FastSwitch Onderwijs gericht op de aanpak van het lerarentekort. We werken als hogescholen echt samen en wisselen programma’s uit. Omdat de kennis er al is zijn we niet het wiel opnieuw aan het uitvinden en verhogen we de innovatiesnelheid.

Wat krijgt de fastswitcher?

Wij bieden een persoonlijke leerroute op maat, die recht doet aan wat iemand al kent en kan. Deelnemers aan het traject worden opgeleid tot een graad of erkend certificaat, als uiting van kwaliteit. Werken en leren gaan vanaf de start hand in hand. De omscholer wordt bovendien intensief begeleid tijdens het hele traject.

Wat levert FastSwitch de werkgever op?

Werkgevers hebben behoefte aan snellere omscholingstrajecten. Daarnaast willen werkgevers meer zeggenschap over de inhoud van de opleiding. Ze hebben behoefte aan kwaliteit en willen tegelijkertijd hun kosten voor werving en selectie omlaag brengen. Er liggen namelijk genoeg grote vraagstukken op tafel voor een werkgever als het gaat om het aantrekken van talent, maar vooral ook het behouden van mensen op een vitale én duurzame manier.

Jullie zijn recent met een pilot gestart in de zorg. Hoe ziet dat eruit?

Bij de pilot FastSwitch hbo-v zijn landelijke werkgeversorganisaties en de regionale achterban betrokken. Voor de zorg is de begeleidingscapaciteit de bottleneck om iemand vakbekwaam op de werkvloer te krijgen. En dat kost dus geld. Door in gesprek te gaan met de werkgever kunnen we kijken hoe wij de begeleiding over kunnen nemen en met welke onderdelen omscholers het beste kunnen beginnen als ze starten met de opleiding. Op die manier zijn ze snel van waarde op de werkvloer.

Wat is er nodig om een doorbraak te forceren bij Leven Lang Ontwikkelen?

Neem een voorbeeld aan Scandinavië. Er is een Nationaal Fonds waarin loonafdracht wordt gedaan om later door te leren. We zien graag dat er één transitievergoeding komt en een clustering van financiering.
Ook de instroomwerkgever kan een glansrol vervullen als het gaat om open staan voor omscholers. Bijvoorbeeld door op de eigen werkvloer een cultuur creëren waarin ruimte is voor nieuw talent afkomstig uit andere sectoren. De werkgevers hebben wat dat betreft de sleutel tot succes in handen. We hopen echt dat zij met nog veel meer plekken voor omscholers over de brug komen!

Hoe zorgen jullie ervoor dat werknemers en bedrijven bekend raken met FastSwitch?

Dat doen we via onze hogescholen en met partners zoals House of Skills en de Buitenboordmotor. Je kan verder denken aan samenwerkingen met regionale UWV’s en regionale mobiliteitsteams. En met het landelijk portaal fastswitch.nl, dat gericht is op omscholers en werkgevers.

Wat hebben jullie daarvoor nodig?

Bijvoorbeeld clustering van regelingen en middelen. Regelingen moeten meer opgelijnd worden, de samenwerking tussen ministeries en arbeidsmarktregio’s verbeterd en de regievraag moet daarbij beter belegd worden.
We zijn blij dat er in het nieuwe regeerakkoord zo veel aandacht is voor de tekorten in de kraptesectoren en het belang van werk naar werk trajecten. We zullen de uitwerking moeten afwachten om te zien hoe nieuwe regelingen FastSwitch verder vooruit kan helpen.

Lees meer over FastSwitch op hun website