SER ontvangt record aantal fusiemeldingen in 2021

In 2021 zijn bij de Sociaal-Economische Raad (SER) 892 fusies en overnames gemeld. Dat is een stijging van 41 procent ten opzichte van 2020 (633). Niet eerder waren er zoveel fusies en overnames als in 2021. Hierbij speelt corona waarschijnlijk een rol. Fusies zijn een belangrijke overlevingsstrategie voor bedrijven die het moeilijk hebben en een aantal fusies dat eerder on hold werd gezet, kwam vorig jaar los.

Ondertekening contract © Shutterstock / insta_photos

De meeste meldingen hadden betrekking op de dienstensector (376), de industrie- en bouwsector(184) en de handelsector (148)

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER behandelt klachten over overtreding van de Fusiegedragsregels. In 2021 heeft deze Geschillencommissie vier klachten behandeld, waarvan één een geslaagde bemiddeling betrof, één tijdens de behandeling is ingetrokken en in twee uitspraak is gedaan. De Geschillencommissie oordeelde in beide uitspraken dat de Fusiegedragsregels niet correct zijn nageleefd.

Fusiegedragsregels

De SER heeft Fusiegedragsregels opgesteld om de belangen van werknemers bij een voorgenomen fusie of overname te beschermen. Op basis van de Fusiegedragsregels moeten ondernemingen fusie- of overnameplannen tijdig melden aan de betrokken vakbonden en de SER. Dit moet op een zodanig moment gebeuren dat de vakbonden via overleg met de fusiepartijen nog wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het tot stand komen van de fusie of overname en de uitvoering daarvan. De vakbonden moeten ook hun oordeel mee kunnen geven aan de ondernemingsraad die het oordeel dan bij zijn advies aan de ondernemer kan betrekken. De Fusiegedragsregels gelden voor het bedrijfsleven en - voor zover de organisatie op de markt opereert én bedrijfsmatig is georganiseerd - de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep.

Fusiemeldingen 2021Fusiemeldingen 2021