Actieplan Groene en Digitale banen gelanceerd

Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen met 55-60% te reduceren in 2030. Afspraken daarover zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord in 2019. Eén van de voorwaarden om dat doel te bereiken is dat er voldoende technische vakmensen in de klimaat- en digitale transitie werken. Mensen waaraan nu een groot tekort is. Om tekorten aan technisch en digitaal personeel te verminderen, lanceert het kabinet nu het actieplan Groene en Digitale banen. De ministers Adriaansens (EZK), Jetten (K&E) van Gennip (SZW), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Onderwijs) en Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) schrijven dit in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

Arbeidsmarktkrapte in de technische sector © Shutterstock

Lees hier de brief van de ministers

De Taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing, onder voorzitterschap van de SER, is blij met de gecoördineerde aanpak en ook met de aangekondigde goede verbinding met de uitvoering. In de taakgroep voeren sociale partners, onderwijs en overheid de arbeidsmarktafspraken uit het klimaatakkoord uit. De Taakgroep is nu gevraagd om de aansturing mede vorm te geven. Daarmee levert de SER een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het actieplan.

Tekorten aan technisch en digitaal geschoold personeel aanpakken

Het actieplan Groene en Digitale banen moet de tekorten aan technisch en digitaal geschoold personeel aanpakken. Dat vraagt een gecoördineerde aanpak, waarbij alle partijen – werkgevers, werkenden, het onderwijs en landelijke en regionale overheden – samen optrekken. Het kabinet onderzoekt ook een aantal aanvullende maatregelen om de tekorten terug te dringen in maatschappelijke cruciale sectoren zoals de techniek en ICT. Dit Actieplan Groene en Digitale Banen hangt dan ook nauw samen met de kabinetsaanpak van de krapte die op de hele arbeidsmarkt wordt gevoeld. 

Versnippering tegengaan en regionaal samenwerken

De ministers willen een simpele en heldere uitvoering van het actieplan Groene en Digitale Banen, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden. Versnippering moet worden tegengegaan door agenda’s of bestuurlijke tafels samen te voegen. Verder moet de structuur aansluiten bij het niveau van de activiteiten. Dat betekent dat regionale samenwerking de basis blijft van de uitvoering.  De verschillende regelingen moeten zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Voor de zomer wil het kabinet de Kamer verder informeren over de aansturing en uitvoering van het Actieplan Groene en Digitale Banen.

De taakgroep bestaat uit werknemers (FNV, CNV, VCP), werkgevers (VNO-NCW, MKB NL, LTO, Techniek NL, Bouwend NL, Netbeheer NL, FME), onderwijs (MBO Raad, Vereniging Hogescholen, UNL), overheid (EZK, SZW, OCW, VNG, IPO, UWV) en verder SER, Topsector Energie, Bouwagenda, Techniekpact, PBL, SBB, Jonge Klimaatbeweging en de Klimaat- en Energiekoepel.