Hoe kan het ontwikkelbudget beter ingezet worden?

In veel cao’s maken werkgevers afspraken over ontwikkelbudgetten. Ondanks deze afspraken blijven deze budgetten vaak onbenut, zoals blijkt uit een onderzoek van de AWVN. Verschillende factoren spelen hierbij een rol: tijdgebrek, hoge werkdruk, gebrek aan kennis over beschikbare opleidingen, onduidelijkheid over ontwikkelingsrichting, en gebrek aan motivatie. Om werknemers aan te moedigen meer regie te nemen over hun ontwikkeling, is het belangrijk om hen bewust te maken van de mogelijkheden en voordelen hiervan.

© Shutterstock
Eigen regie omvat een reeks competenties, waaronder het maken van bewuste keuzes, het nemen van actie, en het dragen van verantwoordelijkheid. Werknemers moeten namelijk zelf de controle nemen voor hun loopbaan en daar is de een pro-actiever in dan de ander. Dit vraagt dus voor veel werknemers om een gedragsverandering en daar is een stimulerende werkomgeving voor nodig.

Stimuleer eigen regie bij je werknemers

Werkgevers, vakbonden, brancheorganisaties, O&O-organisaties, onderwijsinstellingen en de overheid kunnen eigen regie stimuleren door werkenden hierin te ondersteunen. Om dat te bereiken kunnen werkgevers aan drie ‘knoppen’ draaien:

  • richting (informeren en stimuleren),
  • ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren)
  • ruggensteun (vertrouwen geven).

Samen met een aantal partners, waaronder de AWVN, heeft de SER in 2020 een kennisdocument geschreven over eigen regie op de ontwikkeling met een aantal tips voor werkgevers. Je kan hier de tips terug lezen.