Publicatie

Monitor Charter Diversiteit 2021: Veel aandacht voor werving en inclusie, nog weinig voor doorstroom van divers personeel

Meer divers personeel, groeiend draagvlak voor diversiteitsbeleid in de hele organisatie, en meer aandacht voor inclusieve werkcultuur. Dat zijn enkele positieve resultaten uit de Monitor Charter Diversiteit 2021 van SER Diversiteit in Bedrijf. Meer aandacht verdienen behoud en doorstroom van divers personeel en het faciliteren van de uitvoering van beleid met tijd en uren.

Cover monitor Charter Diversiteit 2021

 

Elk jaar laat SER Diversiteit in Bedrijf een onderzoek uitvoeren naar de jaarrapportages van de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Het doel is een beeld te krijgen in hoeverre de Charterondertekenaars investeren in diversiteit en inclusie en welke resultaten zij daarmee boeken. 

Kwetsbaar

Over 2021 rapporteren de Charterondertekenaars goede resultaten voor diversiteit en inclusie. In de werving van divers personeel richten zij zich met name op etnisch-culturele achtergrond, sekse en arbeidsvermogen. Zij boeken vooral resultaten met het aantrekken van vrouwen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking. De instroom van medewerkers met een niet-westerse achtergrond blijft daar wat bij achter. Doorstroom en uitstroom van divers personeel krijgen beduidend minder aandacht.  Dit maakt het diversiteitsbeleid kwetsbaar volgens Leo Euser, senior beleidsmedewerker SER Diversiteit in Bedrijf. “Het aantrekken van nieuwe medewerkers alleen is niet voldoende voor het realiseren en borgen van een diverse en inclusieve organisatie. We zien dat veel nieuw divers  personeel vaak snel weer vertrekt of uitvalt. Daarom adviseren we de inzet op werving  nadrukkelijker te verbinden met maatregelen voor behoud en doorstroom van divers personeel.”  Charterondertekenaars die aandacht besteden aan door- en uitstroom boeken vooral resultaten met doorstroom van vrouwen naar hogere functies. Zij zijn vooral positief over de groeiende steun voor Diversiteitsbeleid onder leidinggevenden en andere medewerkers. Verder valt op dat ondanks de coronacrisis het diversiteitsbeleid in 2021 niet minder prioriteit kreeg. Onvoldoende beschikbare uren voor de uitvoering van diversiteits- en inclusie is het belangrijkste knelpunt. 

Opvallende trends

Om meerjarige trends in beeld te brengen is specifiek gekeken naar de 64 Charterondertekenaars die de afgelopen drie jaar de voortgangsrapportage hebben ingevuld. Dat levert voor de periode 2019-2021 een beeld op van groeiende aandacht voor elke dimensie van diversiteit - met name voor etnisch-culturele achtergrond -, meer investeringen in een inclusieve werkcultuur en grotere tevredenheid over de meerwaarde van diversiteit voor zakelijke prestaties.  Voor de Monitor 2021 werd een online-enquête uitgezet onder de bedrijven die vóór 1 augustus 2021 het Charter Diversiteit hebben ondertekend én een plan van aanpak hebben ingediend. Van de benaderde ondertekenaars hebben er 150 aan de enquête meegedaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan

Lees hier de Factsheet Monitor Charter Diversiteit 2021 met een samenvatting van de monitor aan de hand van het beleidsmodel voor de ontwikkeling van diversiteit en inclusie die SER Diversiteit in Bedrijf hanteert. 

Hier vind je de volledige Monitor Charter Diversiteit 2021.