Publicatie

Voorbeeld- en modelreglementen ondernemingsraden

Het Voorbeeldreglement OR ondersteunt ondernemingsraden bij het opstellen van een reglement dat voldoet aan wettelijke vereisten. Ook worden bepalingen uit de Wet op de ondernemingsraden toegelicht. Je kunt de leidraad volledig digitaal raadplegen.

Het Voorbeeldreglement ondernemingsraden bevat modelreglementen met toelichting, de complete tekst van de Wet op de ondernemingsraden en informatie over de taken, bevoegdheden en rechtspositie van or-leden en over afspraken tussen de or en de ondernemer.

Je kunt de leidraad volledig digitaal raadplegen. Vanuit de inhoudsopgave kun je direct doorklikken naar de hoofdstukken en bijlagen. Ook kun je de diverse modelreglementen en modelinstellingsbesluiten downloaden en gebruiken voor een ‘vertaling’ naar de eigen situatie. 

Let op: onderstaande modelreglementen (in Word) bevatten geen alternatieve modelbepalingen (en toelichtende aantekeningen) zoals die wel staan opgenomen in het volledige Voorbeeldreglement ondernemingsraden.

Reglement verplicht voor OR

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht een reglement te maken waarin regels zijn opgenomen voor een correct verloop van de OR-verkiezing en voor een goede werkwijze van de OR. In de opgenomen modelreglementen en de toelichting daarbij worden suggesties aangereikt die als voorbeeld kunnen dienen voor ondernemingsraden bij het opstellen van hun reglement.

Het voorbeeldreglement is opgesteld onder auspiciën van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap.

Hoofdstuk 4 van het SER-voorbeeldreglement licht toe wanneer er een cor wordt ingesteld en bevat een modelreglement voor een cor. In deze bijlage leest u hoe de cor kan worden samengesteld.