Wet toekomst pensioenen aangenomen

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe pensioenwet. De wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Het SER-advies Naar een nieuw Pensioenstelsel uit 2019 heeft de basis gelegd voor deze wet. Het advies was onderdeel van het pensioenakkoord tussen werkgevers en werknemers en het kabinet.

Nieuw pensioenakkoord © Shutterstock
Het advies uit 2019 was het sluitstuk van een intensief proces binnen de SER van onderzoek, overleg en onderhandelingen. Partijen binnen de SER waren het eens dat het pensioenstelsel beter moest aansluiten op de veranderende arbeidsmarkt, dat de pensioenregelingen persoonlijker en transparanter moesten worden en er eerder zicht moest komen op een koopkrachtig pensioen. Uitgangspunt is altijd geweest dat we de sterke punten van het huidige stelsel behouden, zoals lage kosten, solidariteit tussen en binnen generaties en een adequate pensioenopbouw. Deze uitgangspunten zijn ook terug te vinden in de nieuwe pensioenwet.

Overgang naar nieuw pensioenstelsel

Sociale partners, pensioenfondsen, verzekeraars en toezichthouders staan nu voor een complexe operatie om het pensioenstelsel aan te passen aan de nieuwe wettelijke regels en te zorgen voor een evenwichtige overgang. De pensioenhervorming is een zeer complexe operatie die zorgvuldigheid vereist en maatschappelijk draagvlak omdat het burgers direct raakt. De nieuw wet gebiedt partijen terecht om dat heel zorgvuldig te doen en daarbij ook transparant te zijn naar de deelnemers. Door partijen extra tijd te geven en het aanstellen van een regeringscommissaris die toezicht houdt op de overgang, zijn die waarborgen versterkt.