Zo richt het kabinet haar digitaliseringbeleid in: werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

Recentelijk heeft staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) de werkagenda ‘Waardengedreven Digitaliseren’ gepubliceerd. In deze werkagenda worden de thema’s Digitaal Fundament en Digitale Overheid uitgewerkt. Later dit jaar volgt de uitwerking van het thema Digitale Economie en in de eerste helft van 2023 de uitwerking van het thema Digitale Samenleving.

vrouw digitaal © Shutterstock

De ontwikkelingen rondom digitalisering gaan razendsnel. In deze artikelen houden medewerkers van de SER je op de hoogte over de laatste actualiteiten en wat die betekenen voor organisaties, de arbeidsmarkt en onze samenleving.

De werkagenda is gebaseerd op vijf programmalijnen, waarin de thema’s Digitaal Fundament en Digitale Overheid centraal staan. Dit vormt de basis voor het digitaliseringsbeleid voor de Nederlandse samenleving en de overheid. Elke programmalijn bevat maatschappelijke opgaves, beoogde resultaten, doelen en indicatoren. Ook worden de benodigde acties voor de verschillende uitvoerende partijen benoemd.

De vijf programmalijnen zijn:

1. Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk

Iedereen laten meedoen is teruggebracht tot vier actielijnen:

- Het vergroten van digitale vaardigheden en kennis om mee te kunnen doen in de digitale samenleving, en de kansen daarvan te kunnen benutten.
Een toegankelijke, hoogwaardige en proactieve dienstverlening die aansluit bij de behoefte en leefwereld van burgers en ondernemers.
- De impact van online desinformatie verminderen.
- De (EU) regelgeving en de implementatie in samenhang ondersteunen.

2. Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen

Zorgen voor vertrouwen in de digitale wereld is eveneens teruggebracht tot vier actielijnen:

- Publieke waarden zijn het fundament van een verantwoorde digitale transitie. Om de digitale transitie in goede banen te leiden, is het belangrijk om publieke waarden (zoals transparantie of betrouwbaarheid) te borgen.
- Voor het vertrouwen is het borgen van privacy en verantwoord datagebruik van groot belang. Ook is meer transparantie over gegevensverwerking en -uitwisseling noodzakelijk.
- Anticiperen op nieuwe technologie kan beter: er is te weinig kennis om nieuwe ontwikkelingen te begrijpen en benutten. We zijn daarnaast te afhankelijk van digitale technologie van bedrijven waar niet-Europese publieke waarden gelden. De overheid is nu onvoldoende in staat om tijdig in te grijpen en de juiste afweging te maken tussen aanjagen of reguleren.
- Om het vertrouwen te verbeteren is het versterken van cybersecurity een essentiële randvoorwaarde. Daarover is ook de Nederlandse Cybersecuritystrategie (PDF) gepubliceerd.

3. Iedereen heeft regie op het digitale leven

Regie op het digitale leven valt uiteen in drie actielijnen:

- Burgers en bedrijven krijgen de regie over hun eigen gegevens. Zo weten ze wie welke gegevens van ze heeft, en kunnen zij zelf bepalen met wie deze gegevens gedeeld worden.
- Er wordt gewerkt aan een hoogwaardig identiteitsstelsel, waaronder inlogmiddelen en een wallet. Hiermee krijgen burgers en bedrijven de regie om hun eigen gegevens te gebruiken en digitaal te delen.
- Regie op het digitale leven betekent ook dat men erop moet kunnen vertrouwen dat digitale systemen, zoals algoritmes, aan publieke waarden voldoen en begrijpelijk zijn.

4. Een digitale overheid die waardengedreven en open werkt voor iedereen

Hieronder wordt verstaan: het verbeteren van de informatiehuishouding voor openbaarheid van bestuur. Ook het verbeteren van gegevenshuishouding voor burgers en organisaties, en het versterken van de ICT-organisatie en -systemen van het Rijk vallen hieronder. De Wet open overheid (Woo) is één van de resultaten die onder deze programmalijn valt. De I-strategie 2021-2025 bevat de 10 belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het Rijk.

5. Versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het koninkrijk

Het doel van deze programmalijn is om de dienstverlening van de (semi-)overheid in Caribisch Nederland op een gelijkwaardig niveau te krijgen als in de rest van Nederland. Ook op het gebied van de toegang tot internet, digitale vaardigheden, privacy en cybersecurity zijn inhaalslagen te maken.

Meer informatie

 

Wat zijn de kansen en de risico’s van digitalisering?

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een goede plek houdt of krijgt in een samenleving die steeds digitaler wordt?

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet rondom het thema digitalisering.