Bevorderen van brede welvaart nieuwe doelstelling van SER

De doelstelling van de SER is het bevorderen van brede welvaart waar samenleving, economie en milieu in balans zijn, hier en nu, later en elders. Dat doen we door in samenhang te werken aan het bevorderen van ondernemerschap en waardig werk; en het bevorderen van duurzame groei en een inclusieve samenleving met een evenwichtige inkomensverdeling.

Brede Welvaart Website ©SER

Deze nieuwe doelstelling van de Sociaal Economische Raad (SER) is vanochtend in de Raadsvergadering van de SER vastgesteld.

De SER draagt de nieuw geformuleerde doelstelling als missie voor de komende tijd uit in politiek en samenleving. “De doelstelling biedt de basis voor het werk van de SER en geeft hiermee een duidelijke richting aan de eigen adviezen en andere werkzaamheden. De leden van de SER committeren zich gezamenlijk aan de herijkte doelstelling wat stevig draagvlak biedt voor brede welvaart als gemeenschappelijke richting,” aldus SER-voorzitter Kim Putters

Hernieuwde SER doelstelling

Door innovatie, ondernemerschap en waardig (vrijwilligers)werk groeit het vermogen om brede welvaart blijvend te kunnen creëren. De SER richt zich daarom op optimale (arbeids)participatie, op leven lang ontwikkelen, op maatschappelijk verantwoord ondernemen en op duurzame medezeggenschap. Duurzame groei ziet de SER als economische ontwikkeling waarbij de druk op mens en milieu en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen hier en elders worden geminimaliseerd. De overgang naar een duurzame economie biedt veel kansen. Een gebalanceerde economie is weerbaarder voor schokken en geopolitieke ontwikkelingen en biedt ruimte voor mensen en bedrijven om zich (inter)nationaal te ontwikkelen naar een klimaatneutrale en circulaire samenleving. In een inclusieve samenleving kan iedereen meedoen. Voorwaarden hiervoor zijn een evenwichtige inkomensverdeling, gelijke kansen en kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg, educatie en huisvesting.

Grote uitdagingen

Aanleiding voor het herzien van de SER-doelstelling vormen de grote uitdagingen waar de samenleving mee te maken heeft op het gebied van klimaat, biodiversiteit, leefomgeving, digitalisering, sociale ongelijkheid en een laagproductieve economie. Er is wereldwijd, en ook in Nederland, een groeiend besef dat beleid zich veel meer moet richten op wat belangrijk is voor het menselijk welzijn en voor een leefbare planeet. Het huidige economische model gaat ten koste van natuurlijke en menselijke hulpbronnen: uitputting van mens en natuur wordt zichtbaar en voelbaar. Er zal meer focus moeten komen op de transitie naar een circulaire economie, meer zelfvoorziening en hergebruik van grondstoffen, met een nadruk op duurzame groei.

Brede welvaart biedt nodige consistente richting

Het concept brede welvaart biedt een integraal denk- en doekader om die gemeenschappelijke richting vorm te geven. Met dit kader kunnen de verbanden tussen de sociale, ecologische en economische dimensies, hier, nu, later en elders in beeld worden gebracht. Daarmee biedt brede welvaart niet alleen een gemeenschappelijke richting, maar ook een integrale benadering die keuzen, uitruilen en synergiën tussen verschillende beleidsdomeinen in beeld brengt. Op die manier kan brede welvaart ook als instrument dienen om afwegingen over maatschappelijke opgaven inzichtelijk te maken voor politieke besluitvorming en om daarbij te zorgen voor consistent beleid.

 

De vorige doelstelling die de SER uitdroeg dateert van 1992.
Kijk hier de raadsvergadering waarin de doelstellingen zijn vastgesteld terug: