Nieuwsbericht

Monitor Charter Diversiteit 2022

Jaarlijks onderzoekt bureau Regioplan in opdracht van de SER de inzet en resultaten van het beleid op het gebied van diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Dit rapport heeft betrekking op de monitoring van het Charter in 2022.

mensen aan een vergadertafel

Het Charter Diversiteit valt onder SER Diversiteit in Bedrijf (DiB), dat als doel heeft om meer diversiteit en inclusie in arbeidsorganisaties te bewerkstelligen door met werkgevers en werknemers te werken aan een open organisatiecultuur, gekenmerkt door acceptatie, respect, gelijke behandeling en eerlijke kansen. Dit houdt in dat verschillen tussen werknemers in identiteit, kennis, competenties en ervaring worden gewaardeerd en benut. Diversiteit wordt in de brede zin opgevat en heeft betrekking op de dimensies arbeidsvermogen, etnisch-culturele achtergrond, leeftijd, sekse of seksuele oriëntatie/lhbti+.

De algemene doelstelling is uitgewerkt in vijf subdoelstellingen:

  1. bewustwording en agendering in arbeidsorganisaties;
  2. verzameling, bundeling en deling van kennis en ervaring;
  3. advisering en ondersteuning van arbeidsorganisaties bij hun beleid;
  4. communityvorming en netwerken;
  5. monitoring en onderzoek.

Op 31 december 2022 telde het Charter Diversiteit 416 ondertekenaars: privaat en (semi)publiek, groot en mkb, en uit verschillende sectoren. Deze organisaties tonen hiermee de ambitie om zich actief in te zetten voor meer diversiteit en inclusie in hun organisatie. Arbeidsorganisaties die het Charter hebben ondertekend, dienen binnen zes maanden na ondertekening een plan van aanpak in en stellen daarin hun eigen doelen, strategieën en activiteiten vast. Jaarlijks dienen de Charterondertekenaars een voortgangsrapportage in bij SER Diversiteit in Bedrijf. Hiermee kan SER Diversiteit in Bedrijf monitoren in hoeverre Charterondertekenaars hun plan van aanpak in de praktijk brengen en welke resultaten zij boeken.

Uitkomsten

Bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit is de trend zichtbaar dat de jaarlijkse instroom van mensen met een beperkt arbeidsvermogen het sterkst toeneemt van alle gemonitorde diversiteitsgroepen. In 2020 gaf 50 procent van de Charterondertekenaars dit aan, in 2022 is dat opgelopen naar 61 procent.

Instroom en doorstroom

Voor alle diversiteitsgroepen is de hoogste toename ten opzichte van 2021 te zien van mensen met een beperkt arbeidsvermogen bij zowel instroom (61 procent) als doorstoom (36 procent). De enige uitzondering hierop is de doorstroom van de groep vrouwen (52 procent).

“Op basis van onze Monitor Diversiteit kun je concluderen dat de doelstellingen van de Charterondertekenaars voor mensen met een beperkt arbeidsvermogen hun vruchten afwerpen,” zegt Leo Euser, senior beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf. “Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt ligt het voor de hand om deze mensen kansen te bieden om toe te treden tot je organisatie en door te groeien. De Charterondertekenaars geven hiermee een goed voorbeeld aan andere werkgevers die nog te weinig investeren in kansen en banen voor mensen met een beperking.”

Capaciteit knelpunt

Uit de Monitor blijkt ook dat gebrek aan capaciteit een van de belangrijkste knelpunten is in de uitvoering van diversiteits- en inclusiebeleid. “Om echt uitvoering te geven aan je diversiteitsbeleid, zijn niet alleen doelstellingen nodig maar ook menskracht. Slechts een derde van de Charterondertekenaars geeft aan hiervoor voldoende fte te hebben. Dat is een knelpunt. Ik hoop dat meer bedrijven gaan beseffen dat er aandacht en tijd nodig is om een diverse en inclusieve organisatie te worden,” aldus Leo Euser.

Sluiten ook aan bij het Charter Diversiteit

Wil je bedrijf of organisatie serieus werk maken van meer diversiteit en inclusie op de werkvloer? Dan kan het kosteloos aansluiten bij het Charter Diversiteit. Je ontvangt ondersteuning en toegang tot een relevant netwerk. Ruim 450 Nederlandse en 12.000 Europese ondertekenaars gingen je voor. Klik hier voor meer informatie.