Roermond, Bonnefanten en CBS ondertekenen Charter Diversiteit

Drie nieuwe organisaties ondertekenden op 10 maart onder de warme lentezon het Charter Diversiteit in het Zuid-Limburgse Roermond: Gemeente Roermond, het Centraal Bureau voor de Statistiek en museum het Bonnefanten.

Ondertekening roermond

Op de foto: ondertekenaars namens de Gemeente Roermond. V.l.n.r.: Frans Scheurs, Ferdinand Pleyte, Marianne Smitsmans-Burhenne.

De bijeenkomst ‘Hoe krijg ik de diversiteit in mijn eigen bedrijf in beeld?’ stond in het teken van het belang van goed meten en werd gehost door de gemeente Roermond. Na een welkomstwoord van wethouder Frans Schreurs ging Shivan Shazad, beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf, dieper in op de materie. Volgens Shazad begint meten al bij het ontwikkelen van een visie op diversiteit en het schrijven van een actieplan met meetbare doelstellingen. Uit de praktijk blijkt dat organisaties zich hier niet altijd even bewust van zijn.

Verschillende visies op diversiteit, zoals het nastreven van gelijke kansen aan de poort of het effectief benutten van de aanwezige verschillen in de organisatie, leiden tot verschillende interventies en vragen om andere manieren van meten en monitoren. Uit onderzoek van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor, Universiteit Utrecht en SER Diversiteit in Bedrijf komt verder naar voren dat het formuleren van SMART-doelstellingen in een plan van aanpak hierbij kan helpen.

 

Foto: Jeroen van Velzen (links) ondertekende namens het Centraal Bureau voor de Statistiek het Charter Diversiteit.

Nulmeting of monitoring 

Sita Tan, projectleider van de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS, lichtte hierna toe hoe organisaties met 250 of meer medewerkers de Barometer kunnen inzetten om de etnisch-culturele diversiteit in de organisatie in beeld te krijgen. De Barometer fungeert hier als nulmeting of als vervolgmeting om beleid te monitoren. De cijfers die uit de Barometer naar voren komen kunnen dan via een dashboard worden afgezet tegen landelijke cijfers of sectoren. Dit biedt kansen om specifieke interventies te ontwikkelen, zoals het opstellen van streefcijfers of bijvoorbeeld mentorprogramma’s. Ook Tan benadrukte dat er wel diversiteit en inclusie beleid moet zijn én dat medewerkers hiervan op de hoogte moeten zijn, zodat duidelijk is welk doel het inzetten van een Barometer dient.

Bewust

Spreker Constance Sommerey, beleidsdirecteur Diversity & Inclusion bij de Universiteit Maastricht, deelde vervolgens de cijfers van een groot medewerkersbelevingsonderzoek binnen de universiteit. Onderzoekers brachten in kaart hoe het is gesteld met de doorstroom van vrouwelijke en mannelijke gepromoveerden met verschillende nationaliteiten en de ervaren sociale veiligheid van zowel studenten als medewerkers.

Deze kwantitatieve gegevens zijn daarna gebruikt om interviews te voeren en gericht te onderzoeken waar medewerkers en studenten in vastlopen. Hierdoor is de universiteit zich bijvoorbeeld bewuster van de druk van het combineren van werk- en zorgtaken en waar medewerkers en studenten met fysieke beperkingen of die lhb, non-binair of trans* zijn tegenaan lopen.

Foto: Namens museum het Bonnefanten waren Stijn Huijts (L) en Els van der Plas (R) aanwezig.

Ambities

De bijeenkomst werd afgesloten met de ondertekening van het Charter Diversiteit. De drie aanwezige organisaties deelden hun ambities op het gebied van diversiteit en inclusie. Zo gaat museum het Bonnefanten zich richten op het aantrekken van meer diverse partners en personeel. De gemeente Roermond heeft de Barometer Culturele Diversiteit ingezet als nulmeting en gebruikt hun medewerkertevredenheidsonderzoek om in kaart te brengen hoezeer medewerkers met verschillende identiteiten zich thuis voelen in de organisatie. Tot slot wil het CBS het wervings- en selectiebeleid aanpassen en meer mensen aantrekken met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij wensen hen allen alvast veel succes!

Het Charter Diversiteit is ondertekend door:

  • Els van der Plas (zakelijk directeur), museum het Bonnefanten
  • Stijn Huijts (artistiek directeur), museum het Bonnefanten
  • Ferdinand Pleyte (wethouder diversiteit, onderwijs en cultuur), Gemeente Roermond
  • Marianne Smitsmans-Burhenne (wethouder sociaal domein, communicatie en burgerparticipatie), Gemeente Roermond
  • Frans Scheurs (wethouder financiën, organisatie, grondzaken, eigendommen en sport), Gemeente Roermond
  • Jeroen van Velzen (Plv. hoofddirecteur Dataservices, Research en Innovatie), Centraal Bureau voor de Statistiek

Deze bijeenkomst was een initiatief van kerngroep Diversiteit op de Werkvloer Limburg, gemeente Roermond en Charter Diversiteit. De kerngroep Diversiteit op de Werkvloer Limburg organiseert de komende jaren meerdere Charterbijeenkomsten specifiek voor Limburgse werkgevers samen met SER Diversiteit in Bedrijf.