Toekomstige Arbeidsmarktinfrastructuur en WW

Achtergrond

Op 20 februari 2015 stelde de SER het advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren vast. Het advies gaat over de toekomst van de arbeidsmarktinfrastructuur en de Werkloosheidswet (WW) en is een vervolg op het Sociaal Akkoord van 11 april 2013. Op 24 november 2015 is de kabinetsreactie (pdf) gepubliceerd. Het kabinet verwelkomt de aanbevelingen van de SER om in de arbeidsmarktinfrastructuur de kracht kennis en kunde van sociale partners beter te benutten, sectorale en regionale initiatieven met elkaar te verbinden en de drie fasen pre WW, WW en post WW beter op elkaar aan te laten sluiten.

Vervolgactiviteiten in relatie tot de toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur

De SER heeft in het advies aanbevolen om de komende jaren een aantal experimenten te doen. Het secretariaat van de SER is betrokken bij de monitoring en evaluatie van deze experimenten, zoals uitgewerkt in de subsidieregeling “dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt” (DWSRA). De projecten moeten bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt door betere en effectievere dienstverlening aan te bieden voorafgaand aan en tijdens werkloosheid. De regeling stelt sociale partners in de gelegenheid te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening en samenwerking. Via de Stichting van de Arbeid kun je de voortgang daarover volgen. De eindevaluatie van de pilots DWSRA is in juni 2020 met een kabinetsstandpunt aan de Kamer gestuurd. De inzichten daarvan kunnen voor de SER aanleiding zijn aanvullende aanbevelingen over de arbeidsmarktinfrastructuur te doen.

Werkconferenties

Naast betrokkenheid bij de evaluatie en monitoring heeft de SER de afgelopen jaren twee werkconferenties georganiseerd voor mensen en partijen die verantwoordelijk zijn voor - en betrokken zijn bij deze onderwerpen in de 35 arbeidsmarktregio's. De eerste werkconferentie heeft plaatsgevonden op 16 maart 2016. Op 19 juni 2019 heeft de SER een tweede conferentie georganiseerd, “regionale samenwerking voor de arbeidsmarkt, sneller en effectiever opereren op de arbeidsmarkt” waarin onder andere ervaringen met de DWSRA projecten zijn gepresenteerd. Meer informatie en de verslagen van 19 juni 2019.