SER-advies

Advies Consumentengeschillen moeten sneller en eenvoudiger opgelost kunnen worden

De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vraagt nogmaals aandacht voor een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting, want dat is cruciaal voor consumenten en ondernemers.

Dat staat in een briefadvies aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. Het is een vervolg op het eerdere advies 'Snel en toegankelijk geschillen oplossen' van april 2016.

Aanbevelingen: onder meer snelle en eenvoudige procedures

De Commissie Consumentenaangelegenheden van de SER (CCA) beveelt onder meer aan om minnelijke oplossingen te bevorderen, waardoor geschillen minder worden gejuridiseerd. Tegelijkertijd pleit de CCA nogmaals voor snelle invoering van een vereenvoudigde procedure bij de kantonrechter. Ook het klachtproces van geschillencommissies moet eenvoudiger. In het kader van deze buitengerechtelijke geschillenbeslechting beveelt de CCA verder onder andere nog aan de kwaliteit van geschillencommissies te bewaken en de mogelijkheid van digitaal procederen bij geschillencommissies door te voeren. Verder adviseert de CCA de jaarlijkse overheidssubsidie aan de Stichting Geschillencommissie te handhaven. Zonder overheidssubsidie zouden de kosten voor ondernemers die gemoeid zijn met het afdoen van geschillen via de geschillencommissie onevenredig hoog worden. Het behoud van de overheidssubsidie door de Stichting Geschillencommissie zou wat betreft de CCA wel afhankelijk gemaakt moeten worden van de uitkomst van een periodiek te houden evaluatie naar de kwaliteit van alle erkende geschillencommissies.

Goede toegang tot gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting is noodzakelijk

Volgens het juridisch onderzoeksinstituut HiiL Innovating Justice, is onze rechtsstaat voor juristen goed ingericht, maar slecht voor burgers. De CCA ziet in deze recente observatie een bevestiging van de al eerder door haar geconstateerde noodzaak maatregelen te treffen die leiden tot een goede toegang tot effectieve en efficiënte gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillenbeslechting.