Publicatie

De contouren van een intelligent herstelbeleid

De Denktank schetst in dit advies de contouren van het beleid naar herstel van de economie en de werkgelegenheid, en adviseert daarbij gebruik te maken van de veerkracht in de samenleving.

De Denktank formuleert acht uitgangspunten voor de herstartfase van de economie en maatschappelijke activiteiten. Zij zijn richtinggevend voor de tien thema’s van de herstelagenda die volgens de Denktank aangepakt moeten worden om het herstel op een evenwichtige wijze mogelijk te maken. Deze uitgangspunten hebben deels te maken met het broodnodige herstel van de economie en voorsorteren op toekomstige welvaart (economische basis overeind houden; inspelen op de ingezette transities en versterking van Europese samenwerking) en zorgen er tegelijkertijd voor dat maatschappelijke verworvenheden overeind blijven (grip houden op de gezondheidszorg, sociale bescherming van kwetsbare groepen en tegengaan van kansenongelijkheid).

Om dit te bereiken is het nodig te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid en op de veerkracht en saamhorigheid van de samenleving. Hierdoor is het mogelijk om naar meer differentiatie en maatwerk in het beleid over te stappen, zodat beter op de specifieke omstandigheden kan worden ingespeeld. Differentiatie vereist wel dat de redenen voor verschillen in behandeling goed worden uitgelegd, toegespitst op de relevante doelgroepen.

Enkele kernelementen uit het advies zijn:

Investeer en geef steun en vertrouwen aan bedrijven, sectoren en kwetsbare groepen

Het is belangrijk om publieke en private investeringen te blijven stimuleren. Deze gaan aan de ene kant vraaguitval tegen en vergroten de toekomstige verdiencapaciteit. Ondersteun en stimuleer zo veel mogelijk bedrijvigheid, behoud van werkgelegenheid en toekomstige verdienvermogen binnen de grenzen die een effectieve aanpak van de pandemie ons stelt.

Werk samen in Europa aan het economisch herstel

Nederland heeft er belang bij dat zoveel mogelijk landen zo snel mogelijk de weg naar economisch en maatschappelijk herstel weten te vinden. Voor onze toekomstige welvaart is het belangrijk dat de ‘thuismarkt’ met rond 450 miljoen consumenten zo goed mogelijk blijft functioneren. 

Anticipeer met onderwijs en scholing op nieuwe omstandigheden

Werkenden en werkzoekenden moeten wendbaar kunnen inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom vraagt de Denktank met prioriteit aandacht voor onderwijs en het leren van volwassenen en werkenden. De komende tijd zal met voorrang moeten worden bekeken welke initiatieven levensvatbaar en kansrijk zijn, zodat ze opgeschaald en ondersteund kunnen worden.

Laat geen generatie verloren gaan

De crisis heeft naar verwachting een versterkend effect op het stapelen van knelpunten bij jongeren. Het is cruciaal om jeugdwerkloosheid te voorkomen, zowel door het aanjagen van bedrijvigheid en verdiencapaciteit als door het geven van specifieke aandacht aan deze groep. Ook pleit de Denktank voor een generatietoets.

Aan de slag met de nieuwe agenda voor de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Er is een gericht werkgelegenheidsbeleid nodig waarbij van werk naar werk trajecten belangrijk zullen zijn. Hierbij kunnen kansen worden benut in sectoren en beroepen die nodig zijn in de grote transities en in de sectoren waar nu extra werkgelegenheid ontstaat. Extra aandacht is naast jongeren nodig voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking en voor vrouwen. Daarnaast is het van belang om snel oplossingen te zoeken voor nieuwe kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt met oog voor de wendbaarheid.

Zorg voor (nieuwe) kwetsbare groepen

Er zijn diverse aanwijzingen dat door de coronacrisis de ongelijkheid toeneemt. Er komt steeds meer zicht op mensen die schade hebben opgelopen zoals zorgmijders, mensen die huidige communicatie niet zo goed begrijpen, mensen met dagbesteding, kwetsbare kinderen, mensen in wijkverpleging of thuiszorg, inburgeraars of statushouders. Extra kwetsbaren moeten binnen deze groepen worden geïdentificeerd, om te voorkomen dat zij niet alsnog buiten de boot vallen.

Continueer waardering van publieke dienstverlening

Het gegroeide vertrouwen in de professionals - en ook de vrijwilligers - in de publieke sector tijdens de coronacrisis biedt een basis om de aantrekkelijkheid van de publieke sector als werkgever te vergroten. Samen met betrokkenen is het belangrijk dit vorm te geven en de tekorten aan personeel in deze sectoren weg te werken.

Geef ruimte aan maatwerk

Met de stapsgewijze herstart van het economisch en maatschappelijk leven verschuift het accent van uniforme maatregelen naar meer maatwerk en differentiatie. Differentiatie is mogelijk naar regio’s, doelgroepen en sectoren. Op die manier wordt de samenleving meegenomen in de gefaseerde overgang naar de volledige heropening van de economie. Dat vergt politieke keuzes, waarbij het van belang is dat de argumenten voor en tegen helder worden gecommuniceerd. Maatwerk kan uitmonden in regionale verschillen. Voorwaarde is wel dat er voldoende middelen beschikbaar zijn om gemeentelijk beleid goed te kunnen uitvoeren.

Zorg dat er een aanvalsplan komt voor de nieuwe pandemie

Een tweede lockdown moet voorkomen worden, want deze is ook zeer schadelijk voor de economie.