Publicatie

Advies Mobiliteit en de coronacrisis

Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren. Verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs. En stimuleer het gebruik van de tweewieler. Deze vuistregels stelde de Denktank Coronacrisis op verzoek van het kabinet op.

Op 6 mei jl. kondigde minister-president Rutte de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Een 'routekaart' werd daarbij gepresenteerd. Nederland zal stap voor stap uit de lockdown gaan. 

Verschillende sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en onderwijs gaan weer geleidelijk open. Tegelijkertijd worden werkenden in beroepen waarbij dat mogelijk is nog geacht zoveel mogelijk thuis te werken.

Per 1 september a.s. wordt een verdergaande versoepeling van de maatregelen verwacht en rijst de vraag of het advies om thuis te werken wordt ingetrokken dan wel aangepast. Deze versoepeling kan ertoe leiden dat er weer zeer veel gereisd wordt binnen de spits, met het OV of de auto.
De minister van I & W, heeft op 11 mei jl. de Denktank Coronacrisis verzocht om het kabinet te adviseren over de vraag hoe kan worden gerealiseerd dat niet iedereen in de komende maanden weer tegelijk het OV gaat gebruiken of de auto neemt.

Start groot belevingsonderzoek

Daarnaast adviseert de Denktank om de komende periode te gebruiken om de ervaringen van het grootste ‘thuiswerkexperiment’ dat ooit is gestart te onderzoeken. Deze inzichten helpen ons om de ingezette lijn straks op een goede manier te kunnen voortzetten.

“We moeten deze fase gebruiken om te ervaren en onderzoeken hoe we thuiswerken beleven. Waar lopen we tegenaan? Wat ervaren we als knelpunten en wat willen we graag behouden? Door deze periode te benutten voor een groot belevingsonderzoek naar thuiswerken en online onderwijs, kunnen we in september nog beter invulling geven aan het beleid”, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter SER.

Blijf thuiswerken stimuleren

Om ook op langere termijn het verkeer te kanaliseren en duurzaamheid te bevorderen, stelt de Denktank Coronacrisis voor om het thuiswerken te blijven stimuleren. Daarbij is het belangrijk om de mogelijkheden voor thuiswerken te verbeteren en gezond thuiswerken te stimuleren binnen de kaders van de huidige wetgeving. Zo kunnen satellietkantoren op centrale plekken in steden of dorpen worden gestimuleerd, in samenwerking met organisaties of bijvoorbeeld bibliotheken. Ook is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in kinderopvang en sluitende dagarrangementen, om thuiswerken mogelijk te maken voor ouders met thuiswonende kinderen.

Spreiding arbeidstijden

Ook zouden werkenden hun arbeidstijden meer over de dag kunnen spreiden om te voorkomen dat zij in de spits moeten reizen. Zo kun je denken aan tijdelijk meer of minder werken, variatie in aanvangs- en eindtijden, roosters en ploegendiensten.

Online onderwijs en spreiding onderwijstijden

Daarnaast adviseert de Denktank Coronacrisis een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs te maken, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in opleiding en het type student en de werkdruk van de docent. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren en verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs (in het MBO, HBO en WO) en zo nodig voor kinderopvang. Maak het gebruik van fietsen mogelijk.

Ook over de opstartfase, die vanaf 1 juni inging, adviseert de Denktank Coronacrisis. De Denktank vindt het belangrijk dat de komende maanden wordt ingezet op een gezond en veilig OV, een belevingsonderzoek naar het thuiswerken, onderzoek naar de mobiliteitsontwikkeling en de technologische mogelijkheden voor beheersing van OV-stromen, het inzetten van positieve prijsprikkels om de spits te ontlasten, aandacht voor technologische ontwikkelingen en innovatie en voorlichting.

Dit advies werd opgesteld door de werkgroep Auto en OV van de Denktank Coronacrisis en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties, SER-kroonleden, het PBL, WRR en VNG, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. De Denktank Coronacrisis is op verzoek van het kabinet met dit aanvullende advies gekomen. Eerder adviseerde de Denktank Coronacrisis het kabinet over een intelligent herstelbeleid.