Publicatie

Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.

Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.

Situatie van jongeren niet verbeterd

De bijdrage van de SER aan deze bundel is gebaseerd op de verkenning Veelbelovend van het SER Jongerenplatform (december 2021). De verkenning gaat in op de kansen en belemmeringen van jongeren op hun weg naar een zelfstandig bestaan. Het blijkt dat de positie van jongeren in de afgelopen twee jaar op veel gebieden niet is verbeterd en in een aantal gevallen zelfs verslechterd. Zo is de kansenongelijkheid van jongeren in het onderwijs gegroeid. Wie minder opleiding heeft gehad, heeft nog steeds moeite om een baan te vinden, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor jongeren heel lastig om een betaalbare woning te vinden. Dat en meer veroorzaakt voor scholieren, studenten, jonge werkenden en jonge ouders meer mentale druk. Tot slot vinden jongeren dat zij te weinig worden betrokken bij de klimaat- en energietransitie. Jongeren staan nu op heel veel terreinen achterin de rij.

Net als veel andere deelnemende raden pleit de SER voor het actiever betrekken van jongeren bij het maken van beleid. Daarvoor moet de hele samenleving, en in het bijzonder politiek en beleidsmakers, hun inbreng serieus nemen en daarnaar handelen. En gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundige jongeren, want zo kom je tot duurzaam en inclusief beleid.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties: Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.