Publicatie

Investeren in Europese samenwerking

Half juli 2020 zal de Europese Raad van ministers zich buigen over de voorstellen van de Europese Commissie voor een herziene van de Europese meerjarenbegroting (MFK) en Europese herstelinstrumenten. De Denktank Coronacrisis adviseert regering en parlement in zijn advies Investeren in Europese samenwerking de voorstellen van de Europese Commissie voor het MFK en het herstelplan constructief-kritisch tegemoet te treden.

De Denktank adviseert het herstelplan vooral te beoordelen op effectiviteit in het bevorderen van productieve investeringen en structurele hervormingen in de lidstaten. Leidraad zou moeten zijn een betere werking van een eerlijke interne markt, het vergroten van de verdiencapaciteit en het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen en bedrijven in de gehele Europese Unie.

Bovengemiddeld voordeel

Nederland behoort niet alleen tot de nettobetalers aan de EU. Nederland heeft door zijn open economie ook bovengemiddeld voordeel van de EU. Door de interne markt van de EU is de Nederlandse economie naar schatting aanzienlijk groter dan anders het geval zou zijn (wanneer op de WTO-regels moet worden teruggevallen).

Vertrouwenwekkende perspectieven

De Denktank benoemt een aantal punten waarop verbeteringen in de voorstellen van de Europese Commissie mogelijk en gewenst zijn. Tegelijkertijd is het van belang om op korte termijn tussen 27 lidstaten overeenstemming te bereiken over dit pakket. Dat kan vertrouwenwekkende perspectieven voor burgers en bedrijven in de gehele Unie scheppen; daardoor kan de steun waarop zij zijn aangewezen, ook tijdig worden gegeven. Dat alles is van belang om Europa – en daarmee ook Nederland – veerkrachtig uit deze crisis te laten komen.

Aanpak maatschappelijke uitdagingen

Nederland heeft veel te winnen bij een herstel van Europa. Bij een herstel van Europa past een inzet op investeren in het aanpakken van structurele problemen en grote maatschappelijke uitdagingen. Dat stelt de Denktank Coronacrisis in het Briefadvies Investeren in Europese samenwerking.