Publicatie

Onderzoek naar bekendheid wet ingroeiquotum en streefcijfers

De SER heeft een enquête uitgevoerd onder de ruim 5.000 grootste vennootschappen en circa 100 beursgenoteerde bedrijven die aan de nieuwe wet ingroeiquotum en streefcijfers moeten voldoen. Hoe bekend zijn zij met de nieuwe wet over het evenwichtiger maken van de verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur, de raad van commissarissen en hogere leidinggevende functies?

Het onderzoek toont aan dat 8 op de 10 bedrijven weet dat de wet voor meer vrouwen in de top eraan komt. Vooral het ingroeiquotum van de raad van commissarissen (rvc's) trekt de aandacht. Dit quotum (ook wel vrouwenquotum genoemd) geldt voor beursgenoteerde bedrijven: zij moeten bij nieuwe benoemingen in hun rvc zorgen dat deze ten minste voor een derde uit mannen en ten minste een derde uit vrouwen bestaat.

Streefcijferregeling minder bekend

Veel minder bekend is de streefcijferregeling, die ook onderdeel is van deze wet en die voor de zogenoemde 5.000 ‘grote’ vennootschappen gaat gelden. Ongeveer de helft van deze vennootschappen weet niet dat zij streefcijfers moeten opstellen voor het bestuur, de rvc en de subtop, plannen van aanpak moeten maken en jaarlijks moeten rapporteren aan de SER over de resultaten. Door deze kennislacune, is slechts 17% van de bedrijven gestart met de voorbereidingen.

Bedrijven moeten werk maken van een diverse top en subtop

In september is de wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’ door de Eerste Kamer aangenomen. Nederlandse bedrijven moeten nu werk gaan maken van een diverse top en subtop. De SER gaat bedrijven hierbij ondersteunen. Daar is nog een hoop werk te verzetten. Het ingroeiquotum is bekend. Maar de verplichting om streefcijfers op te stellen niet, zo blijkt uit de quickscan van de SER onder bedrijven die onder de nieuwe wet vallen. Omdat de wet naar verwachting op 1 januari 2022 in werking zal treden begint de tijd te dringen en is het noodzakelijk dat bedrijven op de hoogte zijn van de inhoud van de wet vooral de verplichting streefcijfers op te stellen, plannen van aanpak te formuleren en te rapporteren aan de SER.

“Het is belangrijk dat bedrijven die onder de wet vallen, weten dat ze bij de SER terechtkunnen voor ondersteuning. Er staat een database klaar vol met vrouwen met bestuurservaring. De SER bouwt aan een diversiteitsportaal, een website waar de streefcijfers en plannen van aanpak van bedrijven zichtbaar zijn voor iedereen en waar kennis wordt gedeeld en tools beschikbaar zijn voor de realisatie van meer diversiteit.” SER-voorzitter Mariëtte Hamer

SER biedt bedrijven ondersteuning

De SER gaat bedrijven de komende jaren ondersteunen bij het realiseren van hun streefcijfers en diversiteitsplannen. Met dit onderzoek wil de SER ook inzicht krijgen in hoe de SER bedrijven kan gaan ondersteunen. Momenteel ontwikkelt de SER het SER-diversiteitsportaal voor de jaarlijkse rapportage van 'grote’ vennootschappen. Via dit diversiteitsportaal kunnen bedrijven in de toekomst eenvoudig de informatie – onder andere streefcijfers, plannen van aanpak en man-vrouwverhoudingen in de (sub)top – doorgeven. De SER zal deze gegevens per bedrijf jaarlijks op een vast tijdstip openbaar maken.

Wat houdt de wet in?

De wet ‘een evenwichtiger verhouding tussen vrouwen en mannen in het bestuur en raad van commissarissen’ regelt dat de samenstelling van de rvc’s van beursgenoteerde bedrijven evenwichtig moet zijn. Hier geldt het zogeheten ingroeiquotum: beursgenoteerde bedrijven moeten bij nieuwe benoemingen in hun rvc zorgen dat deze ten minste voor een derde uit mannen en ten minste een derde uit vrouwen bestaat. Een benoeming die daar niet aan bijdraagt, wordt nietig verklaard. De vacature blijft dan openstaan. Daarnaast worden alle grote vennootschappen verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de streefcijfers, plannen van aanpak en de feitelijke ontwikkeling van de man-vrouwverhouding. De circa 100 beursgenoteerde bedrijven en circa 5.000 grote vennootschappen (waarvan een aantal beursgenoteerde bedrijven ook een ‘grote’ vennootschap is) zullen met deze wet meer werk moeten gaan maken van evenwichtige representatie van mannen en vrouwen in het bestuur, de rvc’s en de subtop.


Het SER-advies ‘Diversiteit in de Top, tijd voor versnelling’, werd in september 2019 gepubliceerd.
Het veldwerk voor het onderzoek is uitgevoerd door Panteia. De belangrijkste onderzoeksbevindingen zijn te vinden in de Quickscan.