Publicatie

De contouren van een intelligent herstelbeleid

De Denktank schetst in dit advies de contouren van het beleid naar herstel van de economie en de werkgelegenheid, en adviseert daarbij gebruik te maken van de veerkracht in de samenleving.

De Denktank formuleert acht uitgangspunten voor de herstartfase van de economie en maatschappelijke activiteiten. Zij zijn richtinggevend voor de tien thema’s van de herstelagenda die volgens de Denktank aangepakt moeten worden om het herstel op een evenwichtige wijze mogelijk te maken. Deze uitgangspunten hebben deels te maken met het broodnodige herstel van de economie en voorsorteren op toekomstige welvaart (economische basis overeind houden; inspelen op de ingezette transities en versterking van Europese samenwerking) en zorgen er tegelijkertijd voor dat maatschappelijke verworvenheden overeind blijven (grip houden op de gezondheidszorg, sociale bescherming van kwetsbare groepen en tegengaan van kansenongelijkheid).

Om dit te bereiken is het nodig te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid en op de veerkracht en saamhorigheid van de samenleving. Hierdoor is het mogelijk om naar meer differentiatie en maatwerk in het beleid over te stappen, zodat beter op de specifieke omstandigheden kan worden ingespeeld. Differentiatie vereist wel dat de redenen voor verschillen in behandeling goed worden uitgelegd, toegespitst op de relevante doelgroepen.