Publicatie

Advies Gezondheidsraad | 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol

De Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen van de Gezondheidsraad heeft advies uitgebracht voor de stoffen 1-broompropaan en 1-tert-butoxypropan-2-ol.

De commissie heeft beoordeeld of deze stoffen, bij blootstelling op de werkplek, kankerverwekkend zijn. De stoffen worden ingedeeld volgens de bepalingen in de CLP Verordening (EG) 1272/2008.

1-Broompropaan

De Gezondheidsraad adviseert om 1-broompropaan

  • niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen;
  • te classificeren als een stof die ervan verdacht wordt kankerverwekkend te zijn voor de mens (overeenkomend met een classificatie in categorie 2) en te kenmerken met H351 (verdacht van het veroorzaken van kanker).

Advies 1-broompropaan

1-Broompropaan wordt onder meer gebruikt als chemisch tussenproduct bij de vervaardiging van pesticiden, smaakstoffen en geurstoffen.

1-Tert-butoxypropan-2-ol

De Gezondheidsraad adviseert om 1-tert-butoxypropan-2-ol

  • niet te classificeren voor mutageniteit in geslachtscellen;
  • wel te classificeren als een stof die ervan verdacht wordt kankerverwekkend voor de mens te zijn (overeenkomend met een classificatie in categorie 2) en te kenmerken met H351 (verdacht van het veroorzaken van kanker).

Advies 1-tert-butoxypropan-2-ol (Engels)

1-Tert-butoxypropan-2-ol wordt gebruikt als oplosmiddel in onder meer allesreinigers, deklagen, inkt, lijm en in lak- en latexverf. Blootstelling op de werkvloer kan plaatsvinden op plekken waar 1-tert-butoxypropan-2-ol wordt geproduceerd of gebruikt.
Voor deze stof is geen grenswaarde vastgesteld.

Wat zegt de Arbowet over werken met gevaarlijke stoffen?


Werkgevers moeten maatregelen nemen om gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werken met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Als er een wettelijke grenswaarde voor een gevaarlijke stof bestaat, dan moet de werkgever maatregelen nemen om de blootstelling aan de stof onder die grenswaarde te houden.
Bij kankerverwekkende stoffen moet de werkgever stappen zetten om de blootstelling altijd zo laag mogelijk te maken, zelfs als deze al lager is dan de grenswaarde.
Als er geen wettelijke grenswaarde bestaat, moet de werkgever zelf een bedrijfsgrenswaarde vaststellen.

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe. Lees meer

Heb je vragen over werken met gevaarlijke stoffen? Stel ze aan het SER Arboplatform