Publicatie

Working together on the future of the limit values for carcinogens in Europe

Conferentieverslag - Op 10 en 11 februari 2020 organiseerde de SER de European Conference on Occupational Exposure Limit (OEL's) waarden voor kankerverwekkende stoffen.

Specialisten uit diverse Europese landen spraken met elkaar over genotoxische kankerverwekkende stoffen, dat zijn stoffen waarvan wordt aangenomen dat ze zelfs bij zeer lage doses kankerverwekkend zijn. Het vaststellen van grenswaarden voor dit soort stoffen komt onvermijdelijk neer op een discussie over de aanvaardbaarheid van een bepaald risiconiveau. Het doel van de conferentie was om bij te dragen aan de Europese discussie over de principes die kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van Europese OEL's voor carcinogene en mutagene agentia onder de Carcinogens and Mutagens Directive (CMD).

Specialisten van diverse onderzoeksinstituten en overheden bespraken met elkaar de mogelijkheid van harmonisatieprincipes die tot een betere samenwerking in Europa en een efficiënter gebruik van mensen en middelen zouden kunnen leiden. Over het algemeen was er sterke steun voor het idee dat geharmoniseerde beginselen de ontwikkeling van grenswaarden op Europees niveau voor alle relevante kankerverwekkende stoffen zouden kunnen versnellen, omdat dit samenwerking van verschillende Europese instellingen mogelijk zou maken.