Publicatie

Rol, rechten en bevoegdheden or bij fusies en overnames

Deze handreiking geeft een overzicht van de (wettelijke) rechten van or’s bij een fusie of overname en hoe de or daarvan het beste gebruik kan maken. De handreiking gaat in op de meest voorkomende typen fusies en overnames en is geschreven voor or-leden in het midden- en kleinbedrijf (minder dan 250 medewerkers) en andere kleine en middelgrote organisaties bij de overheid, zorg en onderwijs.

Een fusie of overname kan voor de medewerkers van de onderneming grote gevolgen hebben. De ondernemingsraad (or) is dan ook een belangrijke partij in een fusie- of overnameproces. Hoe eerder de or bij een fusie of overname wordt betrokken, hoe meer invloed de or heeft. Het is aan te raden om in onderling overleg tussen or en bestuurder afspraken te maken over de manier waarop de or in het besluitvormingsproces wordt betrokken.

Leeswijzer

Na een beschrijving van de verschillende soorten fusies en overnames (hoofdstuk 1) worden in hoofdstuk 2 de belangrijkste rechten en plichten van de or beschreven. In hoofdstuk 3 t/m 5 komen de drie fasen in het fusie- en overnameproces aan bod: strategie of verkenning, onderhandeling en besluitvorming, en integratie. Per fase wordt uitgelegd wat er speelt en wat de or kan doen. Hoofdstuk 6 gaat in op de mogelijkheden die het overleg met toezichthouders biedt.

Publicatie van de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad.