SER-advies

SER roept op te investeren in leven lang ontwikkelen

Om een welvarend land te blijven adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER)het nieuwe kabinet structureel en voorspelbaar te investeren in de professionele ontwikkeling van de beroepsbevolking. De SER schetst een samenhangende aanpak van leven lang ontwikkelen zodat werkend Nederland zijn vaardigheden op de werkvloer kan blijven verbeteren.

Structurele investering is hard nodig

Om in te spelen op de veranderingen in werk en de tekorten op de arbeidsmarkt roept de SER het nieuwe kabinet op veel meer aandacht te geven aan een infrastructuur voor leven lang ontwikkelen. Het beleid en de regelingen moeten consistent worden en voorspelbaar. Het rijk moet daarvoor structurele investeringen doen en leven lang ontwikkelen niet zien als een kostenpost, maar als een investering in een wendbare en weerbare bevolking en economie. Er is een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden nodig zodat er een betere samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden ontstaat. Werkgevers en werknemers kunnen dan optimaal blijven bijdragen aan de ontwikkeling op de werkvloer.

Actievere rol van de overheid

De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren onvoldoende ondernomen om leven lang ontwikkelen structureel in de samenleving te verankeren. De overheidsfinanciering is vaak tijdelijk en de regelingen kennen hoge administratieve lasten. Het is voor individuen en bedrijven onduidelijk waar zij advies kunnen krijgen over mogelijkheden om leven lang ontwikkelen in te zetten.

De SER roept de rijksoverheid op een actieve rol te pakken op de volgende 6 onderdelen van leven lang ontwikkelen:

  1. Erkend onderwijs voor leven lang ontwikkelen: De taak voor leven lang ontwikkelen moet in het publiek onderwijs wettelijk worden erkend. Het rijk moet de regelgeving en bekostiging hierop laten aansluiten.

  2. Leerrechten voor iedereen: Elke Nederlander krijgt een 'leerrecht' voor erkend onderwijs en voor gerichte modules om in te zetten voor bij-, om- en opscholing.

  3. Beter loopbaanadvies en begeleiding: De overheid moet zorgen voor toegankelijke en onafhankelijke ondersteuning en advies. Sociale partners, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen werken daarin samen. Zo weten werkenden, werkzoekenden en ondernemers altijd waar ze terecht kunnen.

  4. Meer focus op vaardigheden: Kennis en vaardigheden van werkenden en werkzoekenden moeten beter zichtbaar worden gemaakt, voor een verbeterde afstemming op functies en loopbaanmogelijkheden. In de sterk veranderende arbeidsmarkt wordt dit steeds belangrijker.

  5. De basis op orde: Zonder goede basis is het moeilijk om verdere ontwikkeling op gang te krijgen. Er moeten voldoende middelen zijn voor de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale skills.

  6. Gezamenlijke visie: De SER vraagt de regering om samen tot een gedurfde visie en krachtig beleid te komen voor de arbeidsmarkt, inclusief een blijvende integratie van leven lang ontwikkelen.

Van aanbeveling tot actie

Dit is meer dan alleen een reeks aanbevelingen; het is een oproep tot actie aan het nieuwe kabinet om leven lang ontwikkelen te versterken en robuust te financieren. Dit legt de basis voor een sterker Nederland waarin iedereen kansen krijgt om te groeien.