SER-advies

Diversiteit in de top, tijd voor versnelling

Er zijn nog steeds te weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat aantal groeit wel, maar het gaat te langzaam. De SER pleit daarom voor een integrale aanpak met steviger maatregelen.

Geen vrouwenquotum maar ingroeiquotum

Om genderdiversiteit te bevorderen adviseert de SER in zijn advies ‘Diversiteit in de top, tijd voor versnelling’ geen alomvattend vrouwenquotum maar een ‘ingroeiquotum’ voor de raad van commissarissen (RvC’s) van de 100 beursgenoteerde bedrijven. Dit betekent dat de RVC’s in deze bedrijven moeten toegroeien naar 30 procent vrouwen. Op dit moment worden slechts 18,4 procent van de plekken in RVC’s door vrouwen bekleed. 

Alle bijna 5.000 grote vennootschappen moeten daarnaast zelf ambitieuze streefcijfers en actieplannen opstellen. Voor hen geldt geen verplicht quotum, maar blijft ruimte voor maatwerk en eigenaarschap.

Een evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (50-50) en van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de top van het bedrijfsleven en in de samenleving moet volgens de SER het nieuwe normaal worden. Op die manier wordt talent beter benut, worden vernieuwing en creativiteit gestimuleerd en wordt de sociale cohesie vergroot. Dit past bij een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen gelijkwaardig is.

Als bedrijf zelf aan de slag met diversiteitsbeleid?

Naast het advies tref je hieronder ook de reactie van het kabinet, links naar bijeenkomsten en relevante nieuwsberichten aan.

Bedrijven kunnen zelf aan de slag met een succesvol diversiteitsbeleid. De handreiking ‘Meer diversiteit op de werkvloer en in de top - Gewoon een kwestie van doen’ biedt hen concrete handvatten die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.


Charter Diversiteit

Sinds kort maakt Diversiteit in bedrijf deel uit van de SER. Het initiatief, dat al vijf jaar aan de weg timmert, bevordert diversiteit en inclusie op de werkvloer in de publieke en private sector. Bij het Charter Diversiteit zijn inmiddels 207 bedrijven en organisaties aangesloten. In het Kennisplatform bundelen we theoretische en praktische informatie over diversiteit en inclusie. Uniek is de brede definitie van diversiteit, waarbij we ons richten op vijf dimensies: arbeidsvermogen, gender, culturele diversiteit, leeftijd en LHBTI+. Kijk voor meer informatie op diversiteitinbedrijf.nl.

Topvrouwen.nl

SER Topvrouwen maakt de groep hooggekwalificeerde board-ready vrouwen in Nederland zichtbaar. Door vrouwen met talent en ambitie op te nemen in de database van topvrouwen willen we de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls geven. De database staat open voor vrouwen met relevante werkervaring in het bedrijfsleven of (semi)publieke organisaties in een rol op bestuurs-, directie- of executiveniveau. Daarnaast is de site een ingang voor bedrijven, instellingen en (non)executive searchbureaus die op zoek zijn naar vrouwelijke kandidaten voor de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht. Kijk voor meer informatie op topvrouwen.nl