Publicatie

Biodiversiteit loont voor ondernemers en werkenden

De biodiversiteit gaat in Nederland en de wereld snel achteruit door menselijk handelen. Dit vormt een groot risico voor onze leefbaarheid, het ecosysteem en ons economisch systeem. Om biodiversiteitsverlies te stoppen en herstel te bevorderen, is een brede aanpak nodig van overheden, ondernemers, werkenden, maatschappelijke organisaties en consumenten.

Dit stelt de SER in de handreiking ‘Biodiversiteit loont’. De handreiking stimuleert ondernemers en werkenden om via bedrijfsvoering, de toeleveringsketen, in cao’s en via medezeggenschap bij te dragen aan biodiversiteitsherstel.

De handreiking ‘Biodiversiteit loont’ geeft ondernemers en werkenden handelingsperspectief langs vijf lijnen:

1. Biodiversiteit verdient prioriteit

Een vitale natuur is onmisbaar: onze economie en samenleving zijn sterk afhankelijk van de (ecosysteem)diensten en hulpbronnen die de natuur levert. Tegelijkertijd staat de biodiversiteit onder grote druk. Het verlies aan biodiversiteit brengt aanzienlijke ecologische, financiële en economische risico’s met zich mee, omdat noodzakelijke ecosysteemdiensten in gevaar komen.

2. Samenvallende duurzaamheidsopgaven vragen om inzicht in prioriteiten, kansen en risico’s

Veel vraagstukken op het gebied van biodiversiteit, energie, grondstoffen, leefomgeving, klimaat en arbeidsmarkt beïnvloeden elkaar. Het is zaak om de schaarse middelen en ruimte slim in te zetten en de verschillende opgaves in samenhang te bezien. Ook komt er veel nieuwe regelgeving op bedrijven af om biodiversiteitsherstel te bevorderen, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): de Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage die voor veel bedrijven verplicht wordt vanaf 2024.

3. Biodiversiteitsherstel biedt ondernemers en werkenden voordelen

Het bevorderen van biodiversiteitsherstel vermindert de kwetsbaarheid van ons economisch systeem en verlaagt daarmee de kosten en risico’s voor bedrijven en overheden. Tevens zorgt biodiversiteitsherstel voor een aantrekkelijk werkklimaat, draagt het bij aan een positieve reputatie en versterkt het de business case van bedrijven die inzetten op duurzame en natuurinclusieve producten en diensten.

4. Iedere ondernemer en werkende kan aan de slag met biodiversiteitsherstel

De handreiking geeft tien mogelijke acties waarmee ondernemers en werkenden direct een bijdrage kunnen leveren aan biodiversiteitsherstel. Het is daarbij belangrijk te kijken naar de eigen bedrijfsvoering en naar de impact van het bedrijf in de toeleveringsketen. Essentiële aangrijpingspunten zijn duurzame inkoop, duurzaam beheer van bossen en visgronden, inzetten op een circulaire economie, efficiënt omgaan met energie, reductie van uitstoot van broeikasgassen en van vervuiling, en groene arbeidsvoorwaarden.

5. Samenwerking voor biodiversiteitsherstel maakt nog meer mogelijk

Samenwerking in sectoren, op brancheniveau en met vakbonden kan een effectieve aanpak zijn om biodiversiteit te bevorderen. Bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij Nederlandse en internationale initiatieven om verdere stappen te zetten met biodiversiteitsherstel.

Medezeggenschap

Werkenden kunnen via medezeggenschap aandacht vragen voor biodiversiteit in hun organisatie en concrete voorstellen doen. De ondernemingsraad kan hiervoor ook zijn initiatief- of adviesrecht uitoefenen. In cao’s kunnen afspraken worden vastgelegd over groene arbeidsvoorwaarden die een positieve impact kunnen hebben op biodiversiteit, klimaat en milieu.

Ed Nijpels is voorzitter van de SER-commissie Duurzame Ontwikkeling die de handreiking opstelde:
“Door het verlies aan biodiversiteit komt de stabiliteit van ons sociaal-economisch systeem in gevaar, evenals de leveringszekerheid van voedsel en grondstoffen. Deze zaken zijn van cruciaal belang voor onze brede welvaart. Niet alleen hier en nu, maar ook later en elders.”