SER-advies

SER-advies voor grenswaarde 1,2-dichloorethaan

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal-Economische Raad (SER-GSW) adviseert voor nu een grenswaarde van 4,12 milligram (mg) per kubieke meter (m3) als gemiddelde concentratie in de lucht over een achturige werkdag (4 mg/m3 TGG-8uur). Dit staat in een brief van de SER aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees het briefadvies

Uitgangspunt voor dit advies is het rapport Gezondheidsraad van 27 augustus 2019 over de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan 1,2-dichloorethaan.

De Commissie Gezondheid en beroepsmatige blootstelling aan stoffen (GBBS) van de Gezondheidsraad heeft de concentratie van 1,2-dichloorethaan in de lucht, die samenhangt met een extra risico op kanker van 4 per 100.000 (het streefrisiconiveau), ingeschat op 0,126 mg/m3. Een extra risico op kanker van 4 per 1.000 (het verbodsrisiconiveau) komt overeen met een concentratie van 12,6 mg/m3. Beide schattingen gaan uit van een beroepsmatige blootstelling gedurende 40 jaar

De stof 1,2-dichloorethaan wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de productie van vinylchloride, het uitgangsmateriaal voor PVC (polyvinylchloride). Het is een kankerverwekkende stof die directe schade kan veroorzaken aan het genetisch materiaal van mensen.

Advies

De meetresultaten naar aanleiding van de haalbaarheidstoets voor 1,2-dichloorethaan tonen aan dat het verlagen van de grenswaarde naar het streefwaardeniveau op dit moment niet haalbaar is. Een grenswaarde van 4,12 mg/m3 (1 ppm) is wel haalbaar.

Het advies van de SER-GSW is dan ook om voor nu als wettelijke grenswaarde voor 1,2 dichloorethaan in te voeren: 4,12 mg/m3 als TGG-8uur. Dit betekent een verlaging van de huidige wettelijke grenswaarde.

De subcommissie gaat ervan uit dat bedrijven zich de komende 3,5 jaar blijven inspannen voor een verdere verlaging. De subcommissie zal 1,2-dichloorethaan opnemen in haar werkprogramma en over 3 jaar de haalbaarheid van verdere verlaging opnieuw beoordelen.

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.