Nieuwsbericht

Initiatiefgroep Preventieakkoord wil aanpassing van het preventiebeleid

Onder het motto “Gezondheid is meer dan leefstijl!” schreef de Initiatiefgroep Preventieakkoord een brief aan de vaste commissie voor VWS voor een stevige aanpassing van het preventiebeleid. De Kamercommissie debatteerde daarover op 24 maart met staatssecretaris Maarten van Ooijen.

Omslag van nazorg naar voorzorg

Gezondheid en vitaliteit worden vooral bevorderd door de sociale en fysieke omgeving te verbeteren, een aantal ‘wissels’ om te zetten in de samenleving en in het stelsel van ondersteuning en zorg. Dat mensen werk hebben, goed wonen, geen schulden hebben, preventiebeleid dichtbij mensen wordt vormgegeven, er voldoende sportvoorzieningen zijn, dat investeren in preventie beter gaat lonen en structureel georganiseerd wordt: dat is de sleutel voor de omslag van nazorg naar voorzorg. Gezondheid is dus meer dan mensen aanspreken op hun leefstijl, het gaat om gezond gedrag bevorderen door aan de omgeving van mensen te sleutelen. Zo kunnen we veel gezondheidswinst behalen en de grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen verminderen. De initiatiefgroep roept het kabinet nu concreet op snel aan de slag te gaan met bewegen en gezonde voeding in het basisonderwijs, iets dat veel effect sorteert omdat het om op kinderen is gericht en daarmee een leven lang effect heeft en omdat er ruime budgetten voor beschikbaar zijn.

Uitbouw van Nationaal Preventieakkoord

Als brede coalitie van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven grijpt de Initiatiefgroep Preventieakkoord terug op de brief die zij vorig jaar mei aan de toenmalige informateur heeft gezonden. Daarin wordt onder andere gepleit voor de krachtige uitbouw van het Nationaal Preventieakkoord, vanuit het perspectief van de Gezonde Generatie, met inclusief en effectief beleid gericht op vermindering van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in ons land en op de fysieke en mentale gezondheid.