SER-advies

Nieuwe zittingsperiode Sociaal-Economische Raad

Op 1 april 2024 begint de nieuwe zittingsperiode van de Sociaal-Economische Raad (SER). De zittingsperiode duurt twee jaar en eindigt op 31 maart 2026.

De SER bestaat uit 36 personen, gelijkelijk verdeeld over drie geledingen: de ondernemersgelding, de werknemersgeleding en de Kroongeleding. Hoewel met ingang van de nieuwe zittingsperiode diverse nieuwe personen in de raad zullen plaatsnemen, blijft de verdeling van de zetels over de ondernemers- en werknemersorganisaties in de ondernemers- en werknemersgeleding ongewijzigd.

Elke twee jaar, voorafgaand aan de nieuwe zittingsperiode, vraagt de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de SER of er aanleiding bestaat het Koninklijk Besluit te wijzigen waarin de benoemingsgerechtigde organisaties van ondernemers en werknemers worden aangewezen. Voor de nieuwe zittingsperiode heeft de SER vier verzoeken ontvangen van organisaties die in aanmerking wensten te komen voor het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Raad (benoemingsrecht). De Raad heeft de minister in december 2023 geadviseerd om de verzoeken niet te honoreren, omdat geen van de organisaties voldoen aan alle criteria zoals vastgelegd in het Besluit beleidsregels representativiteit. Voorts is de minister geadviseerd om de samenstelling van de SER ongewijzigd te laten. Het advies is als bijlage bij dit nieuwsbericht gevoegd. De minister van SZW heeft overeenkomstig dit advies besloten