SER-advies

Grote uitdagingen op woningmarkt vragen om blijvende centrale regie

De knelpunten op de woningmarkt moeten snel en gestructureerd worden aangepakt, gericht op meer betaalbare woningen, een betere doorstroming en een toekomstbestendige woningvoorraad.

Een blijvende centrale regie vanuit de overheid is noodzakelijk, evenals het verkorten van procedures en voorspelbaar ruimtelijk beleid voor gemeenten en provincies. Dat concludeert de SER in zijn verkenning Hoe wonen werkt. De verkenning beoogt een bijdrage te leveren aan het oplossen van sociaal-economische vraagstukken betreffende de woningmarkt en gaat in op het woningaanbod, de prijsschommelingen, de doorstroming en de rol van de arbeidsmarkt.

Grote bouwopgave

De woningvoorraad groeide de afgelopen decennia onvoldoende mee met de bevolkingsgroei en demografische trends zoals vergrijzing, gezinsverdunning en een toenemend aantal eenpersoonshuishoudens. Hierdoor is een groot tekort aan woningen ontstaan. Ook het restrictieve ruimtelijk beleid, de hoge grondprijzen, de gestegen prijzen van grondstoffen, toenemende personeelsschaarste en de lange doorlooptijden voor vergunningverlening en bezwaarprocedures zorgen voor een achterblijvend woningaanbod. Het gebrek aan passende woningen werkt bovendien prijsopdrijvend.

Prijsschommelingen

De woningprijzen in Nederland schommelen relatief sterk. In tijden van hoogconjunctuur staat hierdoor de toegankelijkheid voor vooral starters onder druk. In tijden van laagconjunctuur krimpt de bouwsector onevenredig hard. De prijsschommelingen hebben ook invloed op de economie als geheel en de vermogensopbouw van huishoudens. In zowel hoog- als laagconjunctuur wordt het voor huishoudens lastiger om te verhuizen. Hierdoor stagneert de doorstroming.

Gevolgen voor arbeidsmarkt

De schommelingen in de bouwproductie hebben ook een grote invloed op de arbeidsmarkt in de bouwsector. In de bouwsector is al sinds 2014 sprake van grote personeelskrapte. Daarnaast werkt het woningtekort ook door in de bredere arbeidsmarkt: het zorgt ervoor dat werkenden steeds moeilijker een betaalbare woning vinden in de buurt van hun werk. Dit heeft consequenties voor het vestigingsklimaat voor zowel werknemers als werkgevers. Dit brede probleem treft vooral starters en werknemers met een onzekere arbeidsrelatie en/of huurcontract.

Blijvende regie noodzakelijk

De grote uitdagingen maken een blijvende centrale regie noodzakelijk, evenals het verkorten van procedures en voorspelbaar ruimtelijk beleid voor gemeenten en provincies.
Het huidige kabinet zet in op stevige bouwambities met nationale prestatieafspraken om de woningtekorten in te lopen. De vraag is hoe afdwingbaar de afspraken worden vormgegeven om ervoor te zorgen dat het beoogde woningaanbod echt wordt gerealiseerd.

De wisselwerking tussen betaalbaarheid voor groepen huishoudens en voldoende ruimte voor nieuwbouw vergt continue aandacht. Voor het tegengaan van prijsschommelingen blijft het essentieel om ook bij dalende prijzen te blijven bouwen, hiervoor gericht beleid te ontwikkelen en om overmatige vraagstimulering via goedkope financiering te beperken.

Een toekomstbestendige woningmarkt vergt technologische en sociale innovatie in de bouwsector en investeringen in de kwaliteit van arbeid. Een stabiele vraag vanuit opdrachtgevers biedt investerings- en werkzekerheid. Duurzame arbeidsrelaties zijn nodig om meer mensen te laten kiezen voor werk in techniek, bouw en energie, verhoging van productiviteit door industrialisatie en innovaties in de bouw.