SER-advies

Verkenning sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet

Nederland staat voor een grote opgave op het gebied van de onderkant van de arbeidsmarkt: het tot stand brengen van 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking en het realiseren van 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen.
Daarnaast werken er nog bijna 100.000 werknemers in de Sociale Werkvoorziening, die ondanks het afsluiten van instroom in de WSW eveneens aan het werk moeten blijven.

SER zeer bezorgd over beschut werk

De SER maakt zich grote zorgen over de huidige ontwikkelingen rondom beschut werk en verzoekt de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maatregelen te nemen. In de verkenning Sociale infrastructuur voor kwetsbare groepen binnen de Participatiewet concludeert de SER dat het beschut werk nauwelijks van de grond komt en dat de afbouw van de sociale werkbedrijven sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven. De SER vindt het nodig dat er wordt bijgestuurd om een sluitende sociale infrastructuur tot stand te brengen en om de huidige expertise en kennis van de SW-bedrijven daarbij goed te benutten.