SER-advies

SER adviseert uitbreiding Raad

De Sociaal-Economische Raad adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de Raad uit te breiden met drie zetels naar 36 zetels. De uitbreiding zal worden benut om organisaties van zelfstandigen cq personen met expertise op het gebied van zelfstandig ondernemerschap/ opdrachtnemerschap een positie in de Raad te verlenen.

De extra zetels worden evenwichtig verdeeld over de drie geledingen van de Raad namelijk ondernemersorganisaties, werknemersorganisaties en Kroonleden. De zetels aan werknemers- en aan ondernemerszijde worden bestemd voor organisaties van zelfstandigen. De zetels in de Kroonledengeleding gaan naar personen met expertise op het gebied van zelfstandig ondernemer/opdrachtnemerschap.

De SER hecht belang aan de vertegenwoordiging van zelfstandigen bij de besluitvorming van de Raad. De Raad onderschrijft de opvatting van de Tweede Kamer (Motie Tielen c.s.) dat zelfstandigen een eigenstandige en aan werkgevers en werknemers gelijkwaardige positie in moeten nemen in de polder. Op dit moment zijn zelfstandigen in de Raad vertegenwoordigd aan ondernemerszijde oa via het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en aan werknemerszijde via FNV Zelfstandigen.

Adviesaanvraag

Elke twee jaar, voorafgaand aan de nieuwe zittingsperiode, vraagt de minister van SZW de SER of er aanleiding bestaat het Koninklijk Besluit te wijzigen waarin de benoemingsgerechtigde organisaties van ondernemers en werknemers worden aangewezen. De komende zittingsperiode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2024.

De Raad heeft vier verzoeken ontvangen van organisaties die in aanmerking wensen te komen voor het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de Raad (benoemingsrecht). De Raad adviseert om de verzoeken niet te honoreren omdat geen van de organisaties voldoet aan alle criteria zoals vastgelegd in het Besluit beleidsregels representativiteit.