Publicatie

Opschalingsmogelijkheden leerwerktrajecten voor mensen met een migratieachtergrond

In Nederland wordt volop invulling gegeven aan het aanbod van leerwerktrajecten voor personen met een migratieachtergrond. Doel is om mensen met een migratieachtergrond sneller aan het werk te helpen. De SER heeft in samenwerking met het ministerie van SZW zeventien leerwerktrajecten in kaart gebracht en de opschalingsmogelijkheden geïnventariseerd.

De inventarisatie heeft een aantal vergelijkbare succesfactoren naar voren gebracht. Tegelijkertijd zijn veel initiatieven op dit moment kleinschalig van omvang, waardoor slechts een beperkte groep mensen wordt bereikt. In de gevoerde gesprekken kwamen een aantal herkenbare belemmeringen naar voren. Ook werden belangrijke randvoorwaarden genoemd om opschaling mogelijk te maken.

Om tot een effectieve aanpak te komen zijn in het kennisdocument zeven aandachtspunten geformuleerd:

  1. Het belang van een vraaggerichte insteek van beleid
  2. Aanwijzen van een aanjager en regisseur
  3. Het belang van financiële continuïteit
  4. Actieve betrokkenheid gemeente bij de uitvoering van leerwerktrajecten
  5. Ondersteunende wetgeving
  6. Investeren in een kennisstructuur
  7. Focussen op duurzame plaatsing

In de nabije toekomst kan verder vorm worden gegeven aan deze aandachtspunten. Om tot een verbreding van de leerwerktrajecten te komen is een dialoog tussen alle betrokken partijen nodig. Dit kennisdocument kan hiervoor als vertrekpunt dienen.