Jaarverslag

SER Jaarverslag 2021

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceert ieder jaar voor 1 april zijn jaarverslag met een overzicht van de vele activiteiten in het vorige kalenderjaar. Benieuwd naar wat de SER in 2021 heeft bereikt?

Bekijk ons jaarverslag

Video SER-voorzitter Mariëtte Hamer

"2021 was weer een heel bijzonder jaar. Want we hadden nog steeds te maken met corona maar het jaar stond ook in het teken van de kabinetsformatie". Aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer in de video. De Denktank Coronacrisis vervulde een adviesrol over de sociaal-economische aspecten van de pandemie en stelde adviezen en kennisdocumenten op.

Na een lange periode bracht de SER onder voorzitterschap van Mariëtte Hamer opnieuw een middellange termijn advies uit met als thema brede welvaart. Daarin adviseerde de SER het kabinet om fors te investeren in zekerheid van werk en inkomen, in toekomstig verdienvermogen, in sterke publieke dienstverlening en een duurzaam leefklimaat.

Ook deed de SER aanbevelingen over de zorg, de jeugdzorg en besteedde veel aandacht aan diversiteit en Leven Lang Ontwikkelen. Het complete overzicht van de adviezen is te vinden in het jaarverslag.

Internationaal MVO-convenanten

Op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Internationaal MVO) ondersteunt de SER de totstandkoming en uitvoering van sectorconvenanten. In 2021 werkten partijen uit acht sectoren samen in convenanten, waarvan de SER er zeven ondersteunt in de implementatie. Er lopen voorbereidingen voor de start van een nieuw convenant.

Klimaatakkoord

Op de website van het Klimaatakkoord staat een beknopt jaarverslag over 2021. De uitvoering van het Klimaatakkoord kwam in 2021 in een versnelling. De SER faciliteert het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.