Publicatie

Handreiking 'Meer diversiteit op de werkvloer en in de top'.

In de top van het Nederlandse bedrijfsleven werken relatief weinig vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. Ga zelf aan de slag om jouw bedrijf – inclusief de top – diverser te maken. In de handreiking lees je hoe.

De Sociaal-Economische Raad adviseert – op verzoek van het kabinet – een breed scala aan oplossingen en maatregelen. Daarbij is vooral een rol weggelegd voor de bedrijven zelf. Je kan als bedrijf zélf aan de slag om jouw bedrijf – inclusief de top – diverser te maken. Daarover zijn de afgelopen jaren verschillende onderzoeken en adviezen uitgebracht. In het SER-advies ‘Diversiteit aan de Top, tijd voor versnelling’ zijn eerdere onderzoeken en adviezen bijeengebracht en geanalyseerd.
Onderstaande handreiking geeft je concrete handvatten die hun waarde in de praktijk hebben bewezen.

Wat kun je doen voor meer diversiteit (in de top)?

Om meer vrouwen en mensen met een migratieachtergrond te laten doorstromen naar de top van bedrijven, zijn maatregelen op meerdere terreinen en niveaus nodig. In de aanbevelingen voor beide groepen zitten accentverschillen, maar vooral veel overeenkomsten. Duidelijk is dat alleen met een integrale aanpak voor de langere termijn, diversiteitsbeleid succesvol is. De kweekvijver van bedrijven moet veranderen en diverser worden. Daarmee begint de oplossing!

Wat win je met diversiteit?

Waarom zou je werk maken van meer diversiteit in jouw bedrijf? De winst van diversiteit is enerzijds maatschappelijke winst: met een succesvol diversiteitsbeleid draagt jouw bedrijf bij aan kansengelijkheid, integratie en verbinding in de samenleving. Met andere woorden: een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt, bovendien ken je jouw klanten beter, want je bent zo een betere afspiegeling van de samenleving. Diversiteit heeft daarmee ook meerwaarde voor jouw bedrijf. Diversiteit in de top kan bijvoorbeeld leiden tot betere financiële prestaties, meer kwaliteit van de bestuurders, minder fraude en minder beloningsverschillen.