Toezichtplan 2013

Februari 2013

De Sociaal-Economische Raad (SER) houdt op grond van de Wet op de bedrijfsorganisatie toezicht op de product- en bedrijfschappen. Binnen de SER is de Toezichtkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van dit toezicht. Jaarlijks stelt de Toezichtkamer een Toezichtplan op waarin wordt beschreven hoe het toezicht vorm krijgt en welke specifieke themaonderzoeken dat jaar worden uitgevoerd. Gezien de politiek discussie over de toekomst van de product- en bedrijfschappen in de afgelopen jaren, was de Toezichtkamer genoodzaakt om zich bij het opstellen van het Toezichtplan 2012 en 2013 te beperken tot de reguliere toezichtactiviteiten. In het Toezichtplan 2013 zijn dan ook geen specifieke themaonderzoeken benoemd of ingepland. Wel houdt de Toezichtkamer de mogelijkheid open dat in 2013 enkele themaonderzoeken uitgevoerd worden in het kader van afbouw of opheffing van schappen. Dit zal in voorkomende gevallen tijdig bij de betreffende schappen aangekondigd worden. Naar verwachting zal 2013 in het teken staan van het toezicht op de activitieten ter voorbereiding op de afbouw en opheffing van schappen.

Download:Toezichtplan 2013 (247 kB)Aanbiedingsbrief (84 kB)Brief instemming Toezichtplan 2013 (59 kB)

Het Toezichtplan 2013 is conform wettelijk voorschrift in het najaar van 2012 ter instemming voorgelegd aan de ministers van SZW en EL&I (zie de download Aanbiedingsbrief). Inmiddels hebben de ministers van SZW en EZ ingestemd met het Toezichtplan (zie de download Brief instemming Toezichtplan 2013) en zijn de product- en bedrijfschappen hierover geïnformeerd.