Home | Publicaties | Overige publicaties | 2010 - 2018 | 2012 | Eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Juni 2012 (Commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - IMVO)

De SER geeft in dit rapport een eindevaluatie van het SER/IMVO-initiatief m.b.t. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In december 2008 committeerden de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties in de SER zich aan het bevorderen van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen middels de Verklaring IMVO. In de periode 2008-2012 ondernamen de sociale partners verschillende activiteiten om de implementatie van IMVO te bevorderen. De eindevaluatie geeft mede op basis van de eerdere tussenrapportages hiervan een inventarisatie en beoordeling.

Download:Eindevaluatie SER-initiatief Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (2696 kB)Herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (808 kB)

Ontwikkelingen

In veel bedrijven en bedrijfstakken ontwikkelt IMVO zich positief. Wel verschilt het beeld per bedrijfssector en naar bedrijfsgrootte (grootbedrijf versus mkb).

 • De markt is meer als aanjager voor IMVO gaan fungeren; denk aan: innovatie, nieuwe producten en afzetmogelijkheden, inkoop, aanbestedingen, samenwerking (B2B). Ook schaarste aan natuurlijke hulpbronnen geeft bedrijven een prikkel om meer aan IMVO en duurzaamheid te doen.
 • Er is meer aandacht voor arbeidsomstandigheden, ook in relatie met mensenrechten voor werknemers e.a., in de keten van toeleveranciers (verantwoord ketenbeheer, ketenverantwoordelijkheid, ILO-richtlijnen). In het cao-overleg geldt steeds meer dat de arbeidsmarkt vraagt om kwaliteit en kennis (schaarste). 
 • Er is vooruitgang in het normenkader m.b.t. duurzaamheid en IMVO: de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2011), ISO 26000 en de UN-Guiding Principles on business and human rights (Ruggie framework). Het normatief kader van de Verklaring IMVO is inmiddels opgegaan in de herziene OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De SER onderschrijft de herziene OESO-richtlijnen volledig en hanteert de richtlijnen als het nieuwe kader voor zijn IMVO-activiteiten. 
 • De rapportages van ondernemingen over MVO en IMVO laten verbeteringen zien: in de verslaglegging (zie o.a. Transparantiebenchmark) en activiteiten (zoals ketenbeheer). 
 • Het bedrijfsleven is betrokken bij de Rio+20-conferentie over vergroening van de economie, duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

Uitdagingen

Ondanks positieve ontwikkelingen blijven er uitdagingen t.a.v. MVO en IMVO, met name: 

 • Voortgang, monitoring en uitbouw van activiteiten t.a.v. IMVO blijft nodig 
 • Meer aandacht nodig voor (I)MVO-rapportages / (I)MVO-verslaglegging 
 • IMVO bevorderen in bepaalde sectoren en bedrijfstakken (met veel achterblijvers) 
 • Verder stimuleren van vooral het mkb t.a.v. IMVO 
 • Verdere aandacht voor duurzaam inkopen 
 • ILO-normen en OESO-richtlijnen t.a.v. verantwoorde arbeidsomstandigheden en duurzaamheid beter bekendmaken.

Toekomst IMVO-initiatief en vervolg

Sociale partners (werkgevers, vakbonden) gaan verder met IMVO-activiteiten en met uitdragen van de herziene OESO-richtlijnen, waarin het SER-kader is opgenomen.
De SER-commissie IMVO zal met thematische rapportages verdieping geven.

Zie verder:

Het rapport is de eindevaluatie van de Verklaring IMVO die de SER en de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties eind 2008 ondertekenden. Hierin committeren de ondertekenaars zich aan internationaal MVO. De sociale partners ondernemen verschillende activiteiten om de implementatie te bevorderen. De SER heeft voortgangsrapportages over het IMVO-initiatief uitgebracht in 2009 en 2011.
Voor nadere inhoud en conclusies, zie de download van de eindevaluatie en van de herziene OESO-richtlijnen en ‘persbericht’. Zie ook de eerdere voortgangsrapportages.

In dit kader is ook de Nederlandse vertaling van de herziene OESO-richtlijnen door de SER uitgebracht.