Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2012 | Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg: een tussentijds advies op hoofdlijnen

Naar een kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg: een tussentijds advies op hoofdlijnen

Advies nr. 2012/06: 19 oktober 2012 (Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg)

Nederland geeft steeds meer uit aan collectieve zorguitgaven. Het gaat om curatieve zorg en langdurige zorg, betaald uit respectievelijk de Zorgverzekeringswet en de AWBZ. De stijgende rekening van de zorg vertaalt zich in hogere premies en belastingen.  

Download:Volledig advies (968 kB)

Aanbevelingen

In dit advies adviseert de SER het kabinet over maatregelen voor de gezondheidszorg in Nederland in de toekomst: 

 • Betaalbaar houden (tegengaan kostenstijging, zorg voor kostenbeheersing, en de vraag welke zorg collectief gefinancierd moet blijven en welke zorg individueel moet worden betaald) 
 • Beter inspelen op veranderingen in zorgvraag en zorgbehoefte 
 • Realiseren van kwalitatief goede, toegankelijke en gepaste zorg en voldoende zorgpersoneel. 

De SER doet voorstellen op hoofdlijnen voor maatregelen en aandachtspunten, zoals:

 • De AWBZ beperken tot kosten van de zorg (herbezinning op langdurige zorg) 
 • Scheiden van wonen (zelf betalen) en zorg (collectief) qua vergoeding (voor alle doelgroepen: ouderen, gehandicapten, ggz en anderen)
 • Voor ouderen: Lichte zorg (met zelf regie kunnen voeren) zelf betalen, collectief verzekerd blijft zware zorgvraag zoals verpleeghuiszorg.
 • Verminderen van volumeprikkels bij bekostiging zorg; financiering zorg voortaan op basis van de uitkomst van behandelingen
 • Genuanceerde benadering van ‘marktwerking’: er is een rol voor private én publieke partijen
 • Werken aan innovatie in de zorg, goede beloningsmethodieken, scholing en arbeidsomstandigheden voor zorgpersoneel
 • Verhogen inzichtelijkheid van zorgkosten voor met name patiënten
 • Verhogen van het kostenbewustzijn bij patiënten en effectief vormgeven van eigen risico en eigen zorgbijdragen, mede om ongepast zorggebruik door patiënten tegen te gaan. 

Zie verder: Het advies is een reactie op de adviesaanvraag van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) d.d. 13 juli 2011 over hoe de gezondheidszorg toekomstbestendig is te houden. Tijdens de kabinetsformatie met nieuw regeerakkoord (najaar 2012) heeft de SER alvast dit tussentijdse advies, op hoofdlijnen, uitgebracht. Het advies is voorbereid door de SER-commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg (SZG). Ook zijn andere organisaties geraadpleegd. 

Voor nadere inhoud en conclusies, zie: ‘volledig advies’, ‘inhoud’ met de afzonderlijke hoofdstukken en bijlagen, ‘persberichten’ en ‘veelgestelde vragen’. Zie ook reacties in de media en van stakeholders in de gezondheidszorg.