Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2012 | Consultatief overleg energieakkoord

Consultatief overleg over energieakkoord

Ministers Kamp en Blok, en staatssecretaris Mansveld zijn op 12 december in gesprek gegaan met de SER-commissie die het Energieakkoord heeft geïnitieerd. Het SER-initatief om tot een breed gedragen Energieakkoord te komen was het centrale onderwerp van gesprek. Over en weer zijn verwachtingen uitgesproken. De bewindslieden spraken met een SER-delegatie bestaande uit sociale partners, vertegenwoordigers van de natuur- en milieubeweging en kroonleden onder voorzitterschap van Wiebe Draijer.

Tijdens het consultatief overleg is stilgestaan bij de bijzondere aanpak en ambitie van dit SER-initiatief. De SER heeft op zich genomen binnen 6 maanden te komen tot een breed gedragen Energieakkoord waarin afspraken komen tussen overheid, burgers en bedrijven/instellingen over energiebesparing, schone technologie, minder uitstoot en hernieuwbare, duurzame energie. Dit in het belang van milieu, klimaatbeleid, verminderen dure energie-import en kansen voor de economie.

De bewindslieden spraken hun waardering uit over dit initiatief en de wijze waarop de SER hieraan invulling geeft door te kiezen voor een brede aanpak, zowel in de inhoudelijke thema’s als de betrokken partijen. De bewindslieden zegden hun volle steun aan de totstandkoming toe. Centraal voor het kabinet staan mogelijkheden om groei te stimuleren, in het bijzonder duurzame en groene groei. Bovendien zou het akkoord richting moeten geven aan een consistent langetermijnbeleid dat duidelijkheid creëert voor burgers en bedrijfsleven. Hierbij mogen echter de budgettaire kaders niet uit het oog verloren worden.
Hoewel de delegatie alle ruimte wil laten voor het energieakkoord, ziet het kabinet zich in de tussentijd gedwongen door te gaan met ontwikkeling van de stroomlijnen en uitwerking van het huidige beleid.
De bewindslieden maakten van de gelegenheid gebruik ook te wijzen op energieplannen en samenwerkingskansen die in het buitenland te vinden zijn. Met name Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken kunnen ter inspiratie dienen.

Sociale partners benadrukten dat zij streven naar een akkoord dat voor de lange termijn duidelijkheid biedt over het te voeren beleid, dat het bedrijfsleven stimuleert in duurzaamheid te investeren en dat waar mogelijk nieuwe werkgelegenheid schept. De werkgeversdelegatie gaf aan te hechten aan duidelijke richtlijnen voor het bedrijfsleven dat locaal, nationaal en internationaal opereert, waarbij de internationale concurrentiepositie in ogenschouw wordt genomen.

De vakbeweging wil graag dat het Energieakkoord bijdraagt aan het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen en de consument duidelijkheid biedt over de te verwachten energieprijzen.

Voor de natuur- en milieubeweging is het noodzakelijk te voldoen aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing. Daarnaast is de komende jaren nog een inzet nodig van schoon fossiel.

Sociale partners spraken hun waardering uit over de brede steun die het kabinet bij dit initiatief toont in de betrokkenheid van drie departementen.


Delegatie kabinet in gesprek met SER over Energieakkoord
Delegatie kabinet in gesprek met SER over Energieakkoord
Alles over het thema