Home | Publicaties | SER-adviezen | 2010 - 2018 | 2010 | Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Dranken

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Productschap Dranken

28 juni 2010

De Sociaal-Economische Raad beoordeelt de representativiteit van het organisatorisch draagvlak voorafgaand aan de instelling van een bedrijfslichaam en vervolgens telkens na het verstrijken van een periode van vier jaar. Na de instelling van het Productschap Dranken per 1 juli 2002 zijn inmiddels acht jaar verstreken, zodat een hernieuwde beoordeling van het organisatorisch draagvlak moest plaatsvinden. Daartoe gemachtigd door de Raad heeft de Toezichtkamer het onderzoek op 28 juni 2010 uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:beoordeling (49 kB)

Het onderzoek is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een korte schets gegeven van het Productschap Dranken. Daarna volgt een beschrijving van het beoordelingskader en de wijze waarop het onderzoek heeft plaatsgevonden. Ten slotte worden de resultaten van het onderzoek weergegeven en geeft de Toezichtkamer zijn oordeel over het organisatorisch draagvlak van het Productschap Dranken.

Dit oordeel houdt in dat het organisatorische draagvlak van het Productschap Dranken, zoals verenigd in de dragende organisaties, met uitzondering van de Commissie voor slijters en de detailhandelsgeledingen van de commissies voor bier en gedistilleerd, voldoet aan de criteria, zoals opgenomen in de Verordening representativiteit organisaties en het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.

Ten aanzien van de Commissie voor slijters, de geleding “de detailhandel in gedistilleerde dranken” van de Commissie voor gedistilleerd en de geleding “de detailhandel in bier” van de Commissie voor bier, is niet aangetoond dat wordt voldaan aan de norm als gesteld in artikel 3 van het Besluit advisering representativiteit bedrijfslichamen.

Overeenkomstig de geldende regels zal over twee jaar opnieuw een beoordeling van de representativiteit van het organisatorisch draagvlak plaatsvinden in de Commissie voor slijters en de detailhandelsgeledingen van de commissies voor bier en gedistilleerd. Afhankelijk van het resultaat van het verzoek tot wijziging van de werkingssfeer van het Productschap Dranken, zal de noodzaak van dit herhalingsonderzoek ten tijde van het startgesprek hiervoor nader worden bezien.